Falkenberg hed­ra­de min­net av Dan­te

HAL­LAND: På Stor­tor­get i Falkenberg sam­la­des män­ni­skor till en min­nes­stund, ef­ter det tra­gis­ka be­ske­det i går ef­ter­mid­dag. Tolvå­ri­ge Dan­te, som va­rit för­svun­nen se­dan i tis­dags, ha­de på­träf­fats död.

Hallandsposten - - Sidan 1 - HÅKAN BERGSTRÖM PÄR LINDQVIST

Poj­ken hittades vid 15.40 i Ätran, vid damm­luc­kor­na vid Her­tings kraft­sta­tion.

– Mi­na tan­kar går i den­na svå­ra stund till Dan­tes fa­milj och an­hö­ri­ga, sa­de Chris­ter Bart­holds­son, po­lis­om­rå­des­chef i Falkenberg.

– Vi har ar­be­tat med al­la me­del för att hit­ta poj­ken, men ty­värr åter­fanns han in­te vid liv, fort­sat­te en märk­bart be­rörd Chris­ter Bart­holds­son vid en press­in­for­ma­tion klockan 17.15 ut­an­för Vin­bergs för­sam­lings­hem som va­rit en sam­bands­cen­tral för sök­ar­be­tet.

HAN VIL­LE IN­TE när­ma­re gå in på vem som hit­ta­de poj­ken, med hän­syn till en­skild, men kun­de kon­sta­te­ra att det in­te i det här fal­let var Mis­sing Pe­op­le.

– Vi är oer­hört tack­sam­ma och rör­da av det stöd som all­män­he­ten vi­sat under de här da­gar­na, sa­de Chris­ter Bart­holds­son.

Ätran har de se­nas­te da­gar­na va­rit fö­re­mål för po­li­sens in­tres­se, dels för att vis­sa fynd pe­ka­de åt det hål­let, dels där­för att det fanns en up­pen­bar risk att poj­ken ta­git sig till det om­rå­det som in­te lig­ger allt­för långt ifrån hans hem på Tr­ö­inge­berg.

Po­li­sen ha­de inriktat sitt sö­kan­de, ef­ter er­fa­ren­he­ter hur för­svun­na barn kan rö­ra sig, i ett om­rå­de som sträck­te sig 4,5 kilo­me­ter åt al­la håll från den plats där poj­ken se­nast iakt­togs, vid hem­met på Tr­ö­inge­berg i tis­dags ef­ter­mid­dag.

Man ha­de, med hjälp av al­la fri­vil­li­ga, sökt ige­nom un­ge­fär 85 pro­cent av det om­rå­det när poj­ken på­träf­fa­des död. Han hittades i Ätran på en plats där han kans­ke in­te drunk­nat men dit vatt­net fört ho­nom.

FÖR PO­LI­SENS DEL fort­sät­ter nu den för­un­der­sök­ning som är in­ledd, men Bart­holds­son var nog­grann med att på­pe­ka att ingen­ting ta­lar för att ett brott lig­ger bakom döds­fal­let.

På plats vid fre­dags­kväl­lens press­in­for­ma­tion var ock­så kom­mu­nens fö­re­trä­da­re, kom­mun­rå­det Ma­ri-lou­i­se Wer­ners­son och skol­che­fen Sti­gert Pet­ters­son. Ock­så de be­to­na­de i käns­lo­sam­ma or­da­lag hur rör­da de var av al­la fri­vil­li­gas in­sat­ser och hjälp­sam­het, sam­ti­digt som de i den­na sor­gens stund ut­tryck­te sin om­tan­ke om Dan­tes an­hö­ri­ga.

– Vi går nu ock­så ut till för­äld­rar på Hjorts­bergs­sko­lan där poj­ken gick och in­for­me­rar dem, och öpp­nar en möj­lig­het för dem att hö­ra av sig redan under helgen om de be­hö­ver pra­ta. Sko­lans kris­team är ock­så för­be­rett med stöd när ele­ver­na kom­mer till­ba­ka ef­ter helgen, sa­de Sti­gert Pet­ters­son.

– Kom­mu­nens psy­ko­so­ci­a­la stöd­team har ock­så dra­git i gång ett ar­be­te. Vi ser ock­så till att ha om­rå­det ut­an­för ishal­len på Kristi­neslätt som en sam­lings­plats för dem som vill mö­tas och pra­ta, sa­de Ma­ri-lou­i­se Wer­ners­son.

– I den­na sor­gens stund får vi för­sö­ka sö­ka styr­ka och tröst i den om­tan­ke och det en­ga­ge­mang som så många vi­sat de se­nas­te da­gar­na, kon­sta­te­ra­de hon.

OCH UNDER GÅRDAGSKVÄLLEN lys­te mer än hund­ra le­van­de ljus upp Stor­tor­get, vid en min­nes­stund som drogs i gång via so­ci­a­la me­di­er. Barn, ung­do­mar och vux­na stod sam­la­de med blic­kar­na mot lju­sen. En del kra­ma­de om varand­ra, and­ra sam­ta­la­de tyst, al­la märk­bart be­rör­da.

En av dem på plats var Lej­la Ky­cy­ka­liu, som ar­be­tar som lä­ra­re på Hjorts­bergs­sko­lan och som träf­fat Dan­te fle­ra gång­er.

–Jag kän­ner mest tom­het just nu. Men det känns än­då fint att al­la ställt upp och att så många bryr sig. Vi har va­rit så oro­li­ga, usch det är hemskt, sa­de hon.

Lej­la och hen­nes man Fis­nik fick hö­ra om sam­lings­stun­den via Fa­ce­book och åk­te di­rekt ner till tor­get.

– Vi mås­te gö­ra nå­got, så vi tog med ljus och tän­de här. Och vi är jät­te­gla­da över att bo i en så­dan här stad där man stäl­ler upp och hjälps åt. Ge­men­ska­pen är vik­tig.

Bild: PÄR LINDQVIST

STOR­TOR­GET KLOCKAN 20 I GÅR. Lju­sen ha­de tänts, många fal­ken­ber­ga­re ha­de sam­lats till en min­nes­stund – och med tan­kar­na fram­förallt hos poj­kens fa­milj och an­hö­ri­ga.

Bild: OLA FOLKESSON OCH PRIVAT (LIL­LA BIL­DEN)

PO­LI­SENS BE­SKED. En på­tag­ligt be­rörd Chris­ter Bart­holds­son, po­lis­om­rå­des­chef, med­de­la­de den tra­gis­ka ut­gång­en vid en press­kon­fe­rens klockan 17.15 i går: ”Mi­na tan­kar går i den­na svå­ra stund till Dan­tes fa­milj och an­hö­ri­ga.”

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.