Re­gi­o­nen sat­sar på att öka ex­por­ten

Hallandsposten - - Halmstad - JERRY CARLS­SON 010-471 51 65 jc@hal­lands­pos­ten.se

Re­gi­on Hal­land gör en sats­ning som ska ge ex­por­te­ran­de fö­re­tag vind i seg­len. För­ra vec­kan in­vig­des platt­for­men Ex­port­cent­rum Hal­land och Ex­port­pro­gram­met star­tar i mars näs­ta år.

Tren­den är po­si­tiv för hal­länds­ka ex­por­te­ran­de fö­re­tag. Under 2017 öka­de ex­por­ten i Hal­land med tio pro­cent och to­talt ex­por­te­ra­de de hal­länds­ka fö­re­ta­gen va­ror för cir­ka 15,5 mil­jar­der kro­nor.

El­len Käll­berg, nä­rings­livs­stra­teg på Re­gi­on Hal­land, me­nar dock att det be­hövs verk­tyg för att än­nu fler fö­re­tag ska vå­ga att bör­ja ex­por­te­ra si­na pro­duk­ter.

– Det är en av an­led­ning­ar­na till att vi nu har star­tat Ex­port­cent­rum Hal­land, en di­gi­tal platt­form som i första hand vän­der sig till små och me­del­sto­ra fö­re­tag. Des­sa fö­re­tag har of­ta knap­pa re­sur­ser när det gäl­ler så­väl tid som peng­ar för att kun­na sät­ta sig in i vil­ken hjälp som går att få, sä­ger hon.

PÅ SAJTEN HAR Re­gi­on Hal­land sam­lat all kom­pe­tens.

– Re­pre­sen­tan­ter från ex­em­pel­vis de hal­länds­ka kom­mu­ner­na, Al­mi och Väst­svens­ka Han­dels­kam­ma­ren lot­sar be­sö­kar­na rätt.

– På så sätt ska fler fö­re­ta­ga­re få till­gång till rätt hjälp vid rätt till­fäl­le för att i slutän­dan vå­ga ta ste­get att bör­ja ex­por­te­ra, sä­ger hon.

I mars in­leds den tred­je om­gång­en av Ex­port­pro­gram­met.

– Pro­gram­met har va­rit en stor fram­gång. Cir­ka 30 hal­länds­ka fö­re­tag del­tog i för­ra om­gång­en och 73 pro­cent av dem öka­de sin om­sätt­ning under pe­ri­o­den och un­ge­fär en tred­je­del har nått ut på en ex­port­mark­nad.

Ut­bild­ning­en, som ar­ran­ge­ras på oli­ka plat­ser i re­gi­o­nen, är upp­de­lad i fy­ra oli­ka mo­du­ler – in­ter­na­tio­nell ut­bild­ning, nät­verks­grup­per, in­di­vi­du­ell av­stäm­ning och sup­port samt mark­nads­ak­ti­vi­tet.

KURSTIDEN ÄR nio må­na­der och sista an­mäl­nings­dag är den 1 feb­ru­a­ri 2019.

– De sö­kan­de ge­nom­går en ur­vals­pro­cess. Kur­sen vän­der sig till små och me­del­sto­ra fö­re­tag som redan i dag ex­por­te­rar el­ler som har långt­gå­en­de pla­ner på att bör­ja gö­ra det, sä­ger El­len Käll­berg.

Ex­port­pro­gram­met i Hal­land är ett sam­ar­bets­pro­jekt mel­lan Väst- och Syd­svens­ka Han­dels­kam­ma­ren, Bu­si­ness Swe­den, Al­mi Fö­re­tagspart­ner Hal­land, och Re­gi­on Hal­land.

Bild: FRED­RIK SANDBERG/TT/ARKIV

HAL­LÄNDSK EXPORT. Re­gi­on Hal­land hop­pas att fler fö­re­tag ska väl­ja att sat­sa på ut­länds­ka mark­na­der.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.