Bris­tan­de stöd till elev får kri­tik

Hallandsposten - - Halmstad - CECILIA WELIN

Ele­ven fick in­te rätt stöd och det finns all­var­li­ga bris­ter i sko­lans ut­red­ning. Det an­ser Skol­in­spek­tio­nen som krä­ver att kom­mu­nen tar tag i si­tu­a­tio­nen.

I vå­ras an­mäl­de ele­vens för­äl­der att sko­lan miss­lyc­kats med att ge bar­net rätt stöd. Bris­ter­na gjor­de att ele­ven in­te nåd­de kun­skaps­kra­ven i sex äm­nen.

Sko­lan har i ett ytt­ran­de sva­rat att man känt till pro­ble­men se­dan vå­ren 2015. An­pass­ning­ar gjor­des men ha­de in­te öns­kad ef­fekt.

DET LED­DE I SIN TUR till att sko­lan gjor­de en ut­red­ning som kom fram till att ele­ven var i be­hov av sär­skilt stöd. Yt­ter­li­ga­re åt­gär­der sat­tes in i bör­jan av höst­ter­mi­nen.

Ele­ven har ock­så haft hög frånvaro. Nå­gon ut­red­ning till or­sa­ken har in­te gjorts men är på gång, en­ligt sko­lan.

Skol­in­spek­tio­nen an­ser att ut­red­ning­en som gjorts är kort­fat­tad och in­ne­hål­ler sto­ra bris­ter. Myn­dig­he­ten på­pe­kar vi­da­re att det är vik­tigt att en sko­la an­pas­sar stödåt­gär­der om de in­te får öns­kad ef­fekt.

Skol­in­spek­tio­nen kon­sta­te­rar ock­så att trots att sko­lan fick sig­na­ler om att de åt­gär­der som satts in in­te va­rit till­räck­li­ga an­mäl­des in­te det­ta till rek­torn. Det är an­märk­nings­värt och en all­var­lig brist, me­nar myn­dig­he­ten.

NU KRÄ­VER Skol­in­spek­tio­nen att kom­mu­nen vid­tar en rad åt­gär­der. Per­so­na­len ska fort­sätt­nings­vis an­mä­la till rek­tor när det finns risk att en elev in­te når kun­skaps­kra­ven trots att stöd getts.

Dess­utom ska kom­mu­nen skynd­samt ut­re­da den ak­tu­el­la ele­vens full­stän­di­ga be­hov av stöd samt upp­rät­ta ett nytt och full­stän­digt åt­gärds­pro­gram.

”Skol­in­spek­tio­nen an­ser att ut­red­ning­en som gjorts in­ne­hål­ler sto­ra bris­ter.”

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.