Ojämn kamp mot skugg­sam­häl­let

HAL­LAND: AR­BE­TE MOT OSERIÖSA FÖ­RE­TAG SKA VÄXLAS UPP

Hallandsposten - - Halmstad -

I sep­tem­ber i år slog po­li­sen till­sam­mans med and­ra myn­dig­he­ter till mot ett fö­re­tag i Var­berg. Po­li­sen ha­de spa­nat mot verk­sam­he­ten, där det miss­tänk­tes att det fö­re­kom pro­sti­tu­tion, i fle­ra må­na­der.

Till­sla­get led­de till att en kvin­na greps och så små­ning­om häk­ta­des miss­tänkt för kopp­le­ri. Med vid till­sla­get fanns även Skatte­myn­dig­he­ten och Ar­bets­mil­jö­ver­ket.

Sam­ma dag gjor­de myn­dig­he­ter­na yt­ter­li­ga­re ett till­slag i Var­berg – mot en re­stau­rang.

– Det sked­de sam­ma dag. Där togs en per­son i för­var. Han vis­ta­des olag­ligt i lan­det och job­ba­de svart på re­stau­rang­en. Jag kan sä­ga att han med största san­no­lik­het in­te finns kvar i lan­det i dag. När man tar en per­son i för­var på det sät­tet så är av­sik­ten att verk­stäl­lig­het ska ske re­la­tivt snabbt, sä­ger Mi­kael Holm­gren som är bi­trä­dan­de chef på gräns­po­li­sen i re­gi­on väst.

Till­sla­gen som gjor­des under den da­gen är ett av två ex­em­pel på in­sat­ser med in­rikt­ning mot il­le­gal ar­bets­kraft som gjorts i Hal­land under året.

DET AND­RA EXEMPLET är en stör­re ope­ra­tion som ge­nom­för­des i vå­ras. I mars ge­nom­för­des en tre­da­garsin­sats i Halm­stad, Hyl­te, Falkenberg och Var­berg.

Myn­dig­he­ter­na slog då till mot to­talt 83 ar­bets­plat­ser. Samt­li­ga var in­om de bran­scher som de­fi­ni­e­rats som så kal­la­de ”risk­bran­scher” för il­le­gal ar­bets­kraft: ex­em­pel­vis bygg, re­stau­rang, bil­ser­vice och skön­hets­sa­long­er.

To­talt togs nio per­so­ner i för­var vid det tillfället. Dess­utom upp­rät­ta­des

MI­KAEL HOLM­GREN TYC­KER sig fö­ra en ojämn kamp mot vad han be­teck­nar som ”ett skugg­sam­häl­le”.

– Det är nog nå­got vi får vän­ja oss vid. Och det här skugg­sam­häl­let ex­i­ste­rar även i Hal­land, tro ing­et an­nat, sä­ger han.

Men re­sur­ser­na räc­ker ba­ra till för att hjälp­ligt stäv­ja den blomst­ran­de marknaden för oseriösa fö­re­tag.

– Det­ta är ju nå­got som skul­le be­hö­va ar­be­tas med kon­ti­nu­er­ligt, ef­tersom upp­täckts­ris­ken skul­le av­skräc­ka, kon­sta­te­rar Holm­gren.

Han me­nar att det finns två si­dor av pro­ble­met med oseriösa fö­re­tag som ut­nytt­jar il­le­gal ar­bets­kraft:

– Det ena är att män­ni­skor ut­nytt­jas, vil­ket sker var­je dag. Det hand­lar ju om män­ni­sko­han­del med ar­bets­kraft. För det and­ra

Det hal­länds­ka skugg­sam­häl­let är ett fak­tum och nå­got vi får vän­ja oss vid. Det är den nå­got bist­ra slut­sat­sen från den re­gi­o­na­la bi­trä­dan­de gräns­po­lis­che­fen Mi­kael Holm­gren.

GRÄNS­PO­LI­SEN VÄST. Mi­kael Holm­gren vid ett upp­drag i Gö­te­borgs­trak­ten för­ra året.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.