Han led­de Sve­ri­ge till Vm-fram­gång

Hallandsposten - - Sidan 1 - AN­DERS HOLMER 010-471 51 30 ah@hal­lands­pos­ten.se

Jonas Åberg från Halm­stad var lag­le­da­re när Sve­ri­ge tog ett ju­ni­or­guld och ett lagsil­ver vid det första Vm:et för drö­na­re. – Det kli­a­de re­jält i fing­rar­na när jag såg de and­ra fly­ga, men till näs­ta VM hop­pas jag kun­na kva­li­fi­ce­ra mig som drö­nar­pi­lot, sä­ger han, nyss hem­kom­men från Ki­na.

Redan som 15-åring bör­ja­de Jonas Åberg fly­ga mo­dell­flyg på Höka­klub­bens fält mitte­mot Pil­king­ton. När han var drygt 30 år tes­ta­de han att fly­ga med drö­na­re i stäl­let – och de se­nas­te tre–fy­ra åren har det i prin­cip ba­ra va­rit det som gällt.

–Man har så­dan kon­troll över far­kos­ten, sam­ti­digt som det kan gå väl­digt fort, sä­ger han och för­kla­rar hur de sät­ter upp ba­nor med oli­ka por­tar som drö­na­ren ska fly­ga ige­nom någ­ra me­ter över mar­ken.

I VÅ­RAS DEL­TOG han i en mas­sa täv­ling­ar runt om i lan­det för att kva­li­fi­ce­ra sig till or­ga­ni­sa­tio­nen FAI:S första Dro­ne Ra­cing World Cham­pi­ons­hips.

– De var för många som var bätt­re än jag, så jag nåd­de in­te än­da fram. Men jag blev i al­la fall ut­ta­gen som team ma­na­ger.

Vid täv­ling­ar­na i Shen­z­hen, i när­he­ten av Hong­kong, del­tog över 120 drö­nar­pi­lo­ter från 34 län­der.

– Min roll som lag­le­da­re var att skö­ta allt det prak­tis­ka och al­la kon­tak­ter med ar­ran­gö­rer­na, så att pi­lo­ter­na kun­de fo­ku­se­ra på flyg­ning­en, sä­ger Jonas och be­rät­tar om hur del­ta­gar­na fick viss tid att trä­na och me­mo­re­ra ban­sträck­ning­en och al­la por­tar­na.

På Youtu­be finns fil­mer från täv­ling­ar­na, men det går så fort att man knappt hin­ner se drö­nar­na. Och när man får föl­ja ka­me­ran in­i­från drö­nar­na är det lätt att bli åk­sjuk i al­la snab­ba sväng­ar.

–När man kör i 150 kilo­me­ter i tim­men hand­lar det myc­ket om mus­kel­min­ne och kom­ma ihåg hur ba­nan går – an­nars hin­ner man in­te med.

EF­TER EN LÅNG flyg­ning från Asi­en till Helsing­fors, för vi­da­re flyg till Land­vet­ter och se­dan bil till Halm­stad, är Jonas gans­ka mör – men stäl­ler än­då upp och vi­sar HP hur det går till att fly­ga ra­cing med drö­na­re.

– Med ena spa­ken re­gle­rar jag fart och si­do­ro­der, med and­ra spa­ken

re­gle­rar jag drö­na­ren i roll­pla­net och pit­ch­pla­net, för­kla­rar han och fly­ger li­te fram­för HP:S fo­to­graf.

För att ka­me­rans au­to­fo­kus ska hänga med går det be­tyd­ligt lång­sam­ma­re än vad Jonas är van vid.

– Jag har ställt om ro­to­rer­na så att den fly­ger mer plant. När jag kör fort är drö­na­ren mer fram­åt­lu­tad.

– Tjus­ning­en är att kun­na fly­ga su­per­snabbt längs en ba­na i en och en halv mi­nut ut­an att kra­scha – det är en skön käns­la.

– Till näs­ta VM ska jag täv­la in­ter­na­tio­nellt för att kva­li­fi­ce­ra mig.

Bild: JARI VÄLITALO

HEM­MA IGEN. ”Många unga pi­lo­ter är så va­na att fly­ga med glas­ö­gon att de in­te kla­rar av att spa­ka om man ska stå och tit­ta på drö­na­ren”, sä­ger Jonas Åberg, som till var­dags job­bar som it-tek­ni­ker på Hög­sko­lan.

HAR KON­TROLL I LUF­TEN. Jonas Åberg fly­ger här lång­sam­ma­re än nor­malt för att au­to­fo­kus på HP:S ka­me­ra ska hin­na med.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.