Hett om öro­nen när ju­len tog plats på An­ni­es gård

Hallandsposten - - Halmstad - JAN STOHR 010-471 51 47 jas@hal­lands­pos­ten.se

Med ba­ra sex vec­kor kvar till dop­pa­re­da­gen stån­kas, knyts, vävs och ba­kas det i de hal­länds­ka stu­gor­na. På An­ni­es gård i Ha­ver­dal ar­ran­ge­ras redan den här helgen en av mark­na­der­na som ut­gör det långa pärl­band av hän­del­ser som är med och ska­par för­vänt­ning­ar­na.

Det kan kans­ke kän­nas en smu­la ti­digt, men nå­gon gång ska man kans­ke kö­pa en ny krans, ett knip­pe ste­a­rin­ljus – el­ler var­för in­te någ­ra sten­ugns­ba­ka­de bröd att bju­da på till jull­un­chen.

TI­DIGT EL­LER IN­TE, när An­ni­es gårds vänner sam­las och bju­der in till den tra­di­tio­nel­la jul­mark­na­den på går- den är det i al­la fall in­te en plats som bju­der på julstress. Den het­sen drö­jer yt­ter­li­ga­re någ­ra vec­kor in­nan den fär­gar i stort sett allt vad vi gör. Än­nu så länge finns det tid att hin­na kän­na dof­ten av anis, pom­me­rans och de and­ra kryd­dor­na i dräng­ar­nas jul­bak. Ef­ter en vec­ka av för­be­re­del­ser där ug­nen el­dats torr och varm gräd­dar de hund­ra­tals Sär­dals­bröd den här helgen.

– Vi el­dar upp den med björkris till 250 gra­der. Se­dan so­par vi ut all glöd och gräd­dar en om­gång. Ef­ter det el­dar vi igen och upp­re­par grädd­ning­ar­na, beskriver en av dräng­ar­na Elis Gustavs­son.

UTE I LADAN och in­ne i det gam­la bo­nings­hu­set sam­las en hel rad med pi­gor för att säl­ja oli­ka sor­ters hant­verk och just i år har An­ni­es gårds vänner fått proff­shjälp i för­be­re­del­ser­na.

Eva Hes­sel, som under en lång rad år ar­ran­ge­ra­de jul­mark­na­der på Hus­håll­nings­säll­ska­pets gård Lil­la Bös­lid, har hjälpt till med för­be­re­del­ser­na.

– Det har va­rit jul­mark­na­der här i när­ma­re 20 år. I år har vi om­kring 35 ut­stäl­la­re, mas­sor av gre­jer. Över­skot­tet bi­drar till att hål­la i gång går­den, sä­ger Eva Hes­sel.

Bild: JARI VÄLITALO

I HETLUFTEN. Elis Gustavs­son tar ett steg till­ba­ka när Ola Slätt­sjö ploc­kar ut de sten­ugns­ba­ka­de brö­den. För­be­re­del­ser­na in­för ba­ket har på­gått i en vec­ka.

TOMTEDAGS. Hant­verk i al­la dess for­mer tar plats på An­ni­es gård i helgen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.