Fars dag – mer än Alad­din, py­ja­mas och blom­mor

Hallandsposten - - Halmstad -

Far, pap­pa, far­sa. Kärt barn har som be­kant många namn. På sön­dag är det i al­la ful­la fall dags att fi­ra hans dag. Men du; i år kans­ke du ska skip­pa, slips, hals­duk el­ler py­ja­mas? Istäl­let kans­ke det är gym­kort, pro­me­nadsäll­skap, en stå­en­de pa­del­ba­na el­ler var­för in­te ge­men­sam­ma dans­lek­tio­ner och nyt­tigt käk du ska bjus­sa på.

PAP­PA EL­LER FAR be­ty­der ju väl­digt oli­ka sa­ker för oli­ka män­ni­skor. För någ­ra är det den ro­li­ga, sko­ji­ga lekfar­b­rorn som äls­ka­de att kas­ta sig ut i hals­bry­tan­de le­kar på var­dags­rums­gol­vet. För and­ra är fa­ders­fi­gu­ren för­knip­pad med långa het­si­ga mid­da­gar med mass­vis av dis­ku­te­ran­de och di­vi­de­ran­de. Någ­ra har all­tid åkt ski­dor el­ler li­rat fot­boll ihop. För någ­ra är det käns­lan av en stor, varm famn att kry­pa in i som do­mi­ne­rar pap­pa­käns­lan i hjär­tat. Ty­värr finns det för­stås ock­så de som mest av allt sak­nat skrat­tet, tja­tet och al­la om­sorgs­ful­la för­ma­ning­ar som fi­na pap­por ock­så kan ge. Men oav­sett vil­ken fa­ders­fi­gur vi vux­it upp med el­ler kans­ke sak­nat så tror jag att det där lil­la or­det som bör­jar på p är lad­dat med väl­digt myc­ket för de all­ra fles­ta av oss. Min­nen, vär­de­ring­ar, lär­do­mar, käns­lor, luk­ter. Ja, kans­ke egent­li­gen en hel barn­dom. Och allt det där vill man ju be­va­ra.

MEN EN­LIGT STA­TISTIK från SCB le­ver män i Sve­ri­ge mer ohäl­so­samt än kvin­nor. De äter mer skräp­mat och de rör mind­re på sig. Män dric­ker mer al­ko­hol och tar fler ris­ker. Strunt kan man kans­ke tyc­ka. Men när da­gar bli­vit vec­kor, som med vin­dens has­tig­het för­vand­lats till bå­de år och de­cen­ni­er. När livs­sal­dot räk­nas sam­man, då är det in­te läng­re pe­a­nuts om farsan ba­ra kä­kar kött och ald­rig grön­sa­ker. När räk­ning­en på li­vets höst ska be­ta­las då kom­mer al­la stun­der­na med fot­boll på tv:n istäl­let för hun­den i kop­pel att räk­nas. Det där stän­di­ga risk­ta­gan­det som många män hål­ler på med gör ock­så sitt till. Det gör att fler män än kvin­nor dör av olyc­kor och al­ko­hol­re­la­te­rad ohäl­sa. Att det dess­utom är fler män som upp­ger att de in­te har nå­gon rik­tigt nä­ra vän, att de har svå­ra­re att pra­ta om hur de mår i bå­de kroppen och knop­pen, allt det­ta till­sam­mans gör att män­nens för­vän­ta­de me­del­livs­längd är fy­ra år läg­re än kvin­nor­nas.

Och det är precis här årets fars dag kom­mer in i bil­den. För istäl­let för den där slent­ri­an­mäs­si­ga Alad­di­nas­ken och bloms­ter­kvas­ten kans­ke du ska sat­sa på någon­ting helt an­nat.

”Vad gör väl slip­sen, hands­kar­na el­ler py­ja­ma­sen för nyt­ta om ti­den med den där fi­na pap­pan blir allt­för kort?”

KANS­KE KAN DU ge­nom en snill­rikt kon­stru­e­rad fars dags­gå­va på­ver­ka fars­gub­ben att i al­la fall bör­ja pil­la i grön­saks­skå­len och bör­ja rö­ra li­te på de gam­la på­kar­na. Om det dess­utom är så att han be­fin­ner sig i risk­zo­nen för nå­gon form av sjuk­dom kans­ke ett li­tet, fint på­pe­kan­de om be­ho­vet av ett läkar­be­sök in­pac­kat i glät­tigt pap­per och glitt­ran­de snö­ren är det all­ra fi­nas­te att ge. Och du, om du fun­de­rar över vil­ka tan­kar och fun­de­ring­ar som rör sig där­inun­der, det nu­me­ra li­te höga hår­fäs­tet, i så fall kans­ke fin­fi­ka el­ler löf­ten om långa pro­me­na­der på tu man hand är det mest dyr­ba­ra du kan ge.

För vad gör väl slip­sen, hands­kar­na el­ler py­ja­ma­sen för nyt­ta om ti­den med den där fi­na pap­pan blir allt­för kort?

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.