An­ställd av­stängd med lön

Hallandsposten - - Laholm - JONATAN GERNES

En an­ställd in­om kom­mu­nens äldre­omsorg har stängts av och är nu under ut­red­ning för krän­kan­de be­hand­ling.

Hän­del­sen in­träf­fa­de i en bru­ka­res bo­stad en kväll i ok­to­ber.

En­ligt en kort lex Sa­rah-rap­port som med­ar­be­ta­rens en­hets­chef har upp­rät­tat ef­teråt hand­lar sa­ken om ”krän­kan­de be­hand­ling vid me­di­cin­giv­ning”.

– Man har gett me­di­cin på ett sätt som man ab­so­lut in­te ska gö­ra. Den en­skil­de har in­te li­dit någ­ra men av det­ta, men vi ska ut­fö­ra sa­ker på ett visst sätt och när det in­te sker mås­te vi ut­re­da, sä­ger Kristi­na Isaks­son, av­del­nings­chef på La­holms kom­mun för Re­surs­cent­rum äld­re.

Ut­red­ning­en på­går och tar tro­li­gen ett par vec­kor till, upp­ger hon.

– En an­ställd är upp­hov till det­ta miss­tag. Mer än så kan vi in­te gå in på i nu­lä­get, sä­ger Kristi­na Isaks­son.

Under ti­den som hän­del­sen ut­reds är den an­ställ­de av­stängd med lön under en må­nad.

– Ex­akt vad som hänt och vil­ka åt­gär­der det blir är för ti­digt att sä­ga, sä­ger Kristi­na Isaks­son.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.