Färg­stark konst och fo­ton från fes­ter

Hallandsposten - - Laholm - CA­RI­NA NILSSON 010-471 50 97 cn@hal­lands­pos­ten.se

An­na Brag vi­sar färg­star­ka konst­verk och Gam­la La­holm bju­der på en ka­val­kad av fest­li­ga bil­der när årets Ar­ki­vets dag äger rum på Stads­bib­li­o­te­ket.

Årets te­ma för Ar­ki­vens dag är ”Fest och gläd­je”. Det har Ing­er Persson från för­e­ning­en Gam­la La­holm ta­git fas­ta på när hon har gjort ett ur­val av bil­der från för­e­ning­ens arkiv.

– JAG HAR VALT ut 100 bil­der som vi­sar allt ifrån Bon­den i stan, som var ett väl­digt stort eve­ne­mang under många år, till re­vy, te­a­ter och kung­li­ga be­sök i La­holm. Det var in­te lätt att väl­ja bland al­la för­e­ning­ens bil­der, där­för har jag de­lat upp det i oli­ka te­man, sä­ger hon.

Ing­er Persson har ock­så ta­git med stic­ka­de plagg i binge, en fest­klän­ning och en bröl­lopsklän­ning.

– Jag har en fin bröl­lopsklän­ning och en fest­klän­ning som vi ska vi­sa. Tan­ken med ut­ställ­ning­en är att den ska väc­ka min­nen och igen­kän­ning, sä­ger hon.

KONST­NÄ­REN AN­NA BRAG vi­sar färg­stark konst under te­mat An­nar­chiv.

– Jag job­bar myc­ket med plat­ser och var­dags­rum, hur man varse­blir sin om­giv­ning, sä­ger hon.

Ett av konst­ver­ken fö­re­stäl­ler en ki­ne­sisk kvin­nas var­dags­rum.

– Hon ha­de myc­ket Ikea­möb­ler och en all­de­les ny da­tor. Men på bal­kong­en stod tvätt­ma­ski­nen, det av­slö­jar att mo­ti­vet in­te är häm­tat från Sve­ri­ge, sä­ger An­na Brag som även gjort ut­smyck­ning­en ”Lys­punk­ter” på Glän­ning­e­sjö för­sko­la.

Ar­ki­vens dag kom­mer ock­så att in­ne­hål­la te­a­ter, fö­re­drag och ak­ti­vi­te­ter för bar­nen.

Bild: CA­RI­NA NILSSON

NYA UTSTÄLLNINGAR. An­na Brags färg­star­ka konst sam­sas med fest­bil­der som Ing­er Persson satt sam­man till en ut­ställ­ning.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.