No­ra och Michel­le sjung­er in ad­vent

Hallandsposten - - Hylte - ISABEL BARK 010-471 51 20 ib@hal­lands­pos­ten.se

Vid årets ad­ventskon­sert i To­rups kyr­ka får Hem­vär­nets mu­sik­kår Hal­land säll­skap av de unga ta­lang­er­na No­ra och Michel­le Dam­mert An­ders­son.

Att Hem­vär­nets mu­sik­kår Hal­land vill nå ut till en yng­re mål­grupp är ingen hem­lig­het.

– Vi vill ock­så få in mer va­ri­a­tion och ta kon­ser­ten till en ny ni­vå i år. Vi vill nå ut till en så bred publik som möj­ligt, gär­na al­la åld­rar, be­rät­tar Åke Jo­hans­son, som spe­lar kla­ri­nett i kå­ren.

16-åri­ga No­ra Dam­mert An­ders­son och två år yng­re sys­tern Michel­le var in­te se­na att nap­pa på er­bju­dan­det att med­ver­ka.

De äls­kar att sjunga. No­ra har star­tat ett Ung Dri­ve­fö­re­tag, No­ra Fo­re­ver-to­get­her, och tar of­ta med Michel­le på sång­upp­drag.

– Jag skul­le in­te sä­ga att Michel­le är min an­ställ­da, mer som en mel­lan­chef. Vi tyc­ker myc­ket om att sjunga på äldre­bo­en­den.

Michel­le äg­nar sig åt mu­si­ken på fri­ti­den och vill hell­re bli fri­sör. Men först ska hon gå klart hög­sta­di­et och gym­na­si­et.

Under ad­ventskon­ser­ten van­kas tra­di­tio­nel­la jullå­tar bå­de på svens­ka och eng­els­ka, bland an­nat En stjär­na ly­ser så klar och All I want for christ­mas.

– Det är ner­vöst, men än­då jät­te­coolt att upp­trä­da i en kyr­ka. Lå­ten Him­len i min famn är min fa­vo­rit av de lå­tar vi ska sjunga, be­rät­tar No­ra.

Kon­ser­ten äger rum i To- rups kyr­ka klockan 17 lör­dag den 1 de­cem­ber, allt­så da­gen fö­re första ad­vent. Den är ett sam­ar­be­te mel­lan Hem­vär­nets mu­sik­kår Hal­land och Svens­ka kyr­kan i To­rup.

Bild: ISABEL BARK

KOMPOTT AV LÅ­TAR. To­rups­syst­rar­na No­ra och Michel­le Dam­mert An­ders­son bju­der på vac­ker sång och ac­kom­pan­je­ras av 25 in­stru­men­ta­lis­ter i Hem­vär­nets mu­sik­kår Hal­land.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.