Man in­le­der rätts­fall – vill bli 20 år yng­re

Hallandsposten - - Världen - TT-AFP

Är ål­der ba­ra en siff­ra i pas­set? Den frå­gan stäl­ler sig en dom­stol i Ne­der­län­der­na se­dan en 69-årig livscoach vill flyt­ta fram sitt fö­del­se­da­tum med 20 år. – Jag kän­ner mig ung, jag är i bra form, sä­ger man­nen.

Den en­sam­stå­en­de pap­pan Emi­le Ra­tel­band sä­ger att han kän­ner sig dis­kri­mi­ne­rad och kränkt på grund av sin ål­der, in­te minst i jak­ten på kär­le­ken.

– Jag kän­ner mig myc­ket yng­re än min ål­der, jag är en ung gud, jag kan få al­la tje­jer jag vill men in­te ef­ter att jag be­rät­tar att jag är 69 år, sä­ger han.

EMI­LE RA­TEL­BAND STÖDJER sig mot ett lä­karut­lå­tan­de om att hans bi­o­lo­gis­ka ål­der mot­sva­rar en per­son mel­lan 40 och 45 år. Han sä­ger att han för­gä­ves har för­sökt stop­pa pen­sions­ut­be­tal­ning­ar­na till ho­nom.

– I dag kan vi väl­ja vårt yr­ke, kön, och vår po­li­tis­ka och sex­u­el­la lägg­ning. Vi har till och med rätt att by­ta namn. Så var­för har vi in­te rätt att by­ta ål­der, sä­ger han.

DOMSTOLEN HAR NU fy­ra vec­kor på sig att ta ställ­ning till fal­let. Man­nens ad­vo­kat Jan-he­in Kuij­pers, som är ett känt namn i Ne­der­län­der­na, har dock lå­ga för­vänt­ning­ar.

– Det här fal­let sak­nar pre­ju­di­ce­ran­de fall. Chan­sen att lyc­kas är mi­ni­mal, men vi tyc­ker att la­gen mås­te ut­veck­las i takt med sin tid, sä­ger Kuij­pers.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.