AIK re­do för guld­strid

FOT­BOLL: ALLT AV­GÖRS I ALLSVENSKANS SISTA OM­GÅNG

Hallandsposten - - Sport - MARIE CARLS­SON/TT

Två da­gar fö­re allt ska av­gö­ras tar AIK emot me­di­er­na på sin trä­nings­an­lägg­ning i Karl­berg i Sol­na. Det är en av­slapp­nad press­träff där spe­lar­na går runt och pra­tar med de många jour­na­lis­ter­na som kom­mit dit.

He­nok Go­i­tom gli­der fram i flip­flop-toff­lor och ut­strå­lar som van­ligt ett lugn.

gans­ka coo­la fak­tiskt,

– AL­LA ÄR sä­ger han.

Sundsvalls­mat­chen, där AIK kun­de ha säk­rat gul­det men ba­ra fick 0–0, är lagd till hand­ling­ar­na.

– Vi kän­de ju al­la att det ha­de va­rit per­fekt att av­gö­ra det där och då. Men jag tyc­ker att grup­pen har han­te­rat det väl­digt bra än­då. Hur har ni gjort?

– Skul­le sä­ga att vi gjort precis som vi gjort under he­la året när vi åkt på mot­gång­ar, om nå­gon spe­la­re slu­tat el­ler in­te kun­nat va­ra med på grund av ska­da. Och som i Ös­tersunds­mat­chen när vi åk­te på rött kort ef­ter tre mi­nu­ter. Att he­la ti­den hit­ta lös­ning­ar, man tyc­ker in­te så synd om sig själv lik­som, sä­ger Go­i­tom.

FÖR­U­TOM ATT IN­TE lå­ta spe­lar­na el­ler trä­na­ren Ri­kard Nor­ling pra­ta med me­dia i tis­dags har den här vec­kan sett ut som de fles­ta and­ra vec­kor­na under sä­song­en.

– Vi har gjort det bra under he­la sä­song­en så jag tyc­ker in­te att man ska änd­ra nån­ting. Man ska in­te gö­ra för myc­ket och in­te för li­te, för då tror jag ner­ver­na kan kom­ma in. Gör man precis som van­ligt så blir det precis som en van­lig match i all­svens­kan, sä­ger Go­i­tom.

Men helt van­lig är den ju in­te. Klub­bens första Sm-guld se­dan 2009 står på spel och se­ger el­ler oav­gjort mot Kal­mar på bor­ta­plan så är sa­ken är klar.

– Vi har nog job­bat på som van­ligt, sä­ger trä­na­ren Ri­kard Nor­ling.

– Men sen tror jag nog att vi al­la kän­ner in­om oss att det är nå­got all­de­les jät­te­spän­nan­de som är på väg upp. Det har va­rit gans­ka bra att vi har trä­nat länge på det här, det har va­rit lik­nan­de käns­lor nu över 1,5-2 må­na­der som det va­rit snack om att AIK lig­ger et­ta.

Mittfältaren Sebastian Lars­son hål­ler ock­så med om att vec­kan känts gans­ka myc­ket som van­ligt.

– Vi har en trygg grupp, en tajt grupp med bå­de trä­na­re och spe­la­re, som känts li­ka­dan under he­la sä­song­en. Det har in­te va­rit an­norlun­da den här vec­kan, sä­ger Lars­son.

Han me­nar ock­så att för­må­gan att hål­la ner­ver­na i styr är nå­got som in­går.

– Vill man va­ra med och slåss om en li­ga­ti­tel mås­te man kun­na han­te­ra den de­len ock­så. Det blir väl upp till be­vis på sön­dag hur väl vi har han­te­rat det.

In­för den raff­lan­de slutom­gång­en i all­svens­kan är det i Aik­läg­ret... precis som vil­ken vec­ka som helst. – Jag tror att om man änd­rar för myc­ket, det är då ner­ver­na kan kom­ma, sä­ger He­nok Go­i­tom.

”Vi har gjort det bra under he­la sä­song­en så jag tyc­ker in­te att man ska änd­ra nån­ting.”

HE­NOK GO­I­TOM

Bild: AN­DERS WIKLUND/JANERIK HEN­RIKS­SON/KA­RIN MALMHAV/ADAM IHSE

RE­DO FÖR GULDMATCH. He­nok Go­i­tom möt­te pres­sen på trä­nings­an­lägg­ning­en in­för all­svens­ka drama på sön­dag.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.