Snab­ba pass­ning­ar i Spor­textras stu­dio

SPORT: HÄNG MED HALM­STAD­BON BAKOM RADIOKLASSIKERNS KULISSER

Hallandsposten - - Sport -

Den hal­länds­ke ra­di­o­pro­fi­lens ar­bets­dag smyg­star­ta­de egent­li­gen redan vid kvart i nio-ti­den i mor­se då han pra­ta­de sport i P4 Hal­lands mor­gon­pro­gram di­rekt hem­i­från sov­rum­met (”det är bäst lju­di­so­le­rat”) i Halm­stad.

Nu är klockan strax ef­ter 17, mån­dags­ef­ter­mid­da­gen är på väg att bli kväll och Pa­tric Ljung­gren och pro­gram­le­dar­kol­le­gan Per Kahl sit­ter fram­för varsin da­tor i sport­re­dak­tio­nens hör­na i ra­dio- och tv-hu­set i Gö­te­borg.

DET ÄR KNAPPT två tim­mar kvar in­nan Spor­textras väl­kän­da sig­na­tur ”Mucho Gusto” ska lju­da i P4. Pro­gram­met sänds sex da­gar i vec­kan från Stock­holm, men på mån­dags­kväl­lar­na är det of­tast Gö­te­borg som har hu­vud­an­sva­ret. Pa­tric Ljung­gren har egent­li­gen Skå­ne, Hal­land och de­lar av Små­land som sitt be­vak­nings­om­rå­de, men kal­las in till Spor­textra-stu­di­on när gö­te­bor­gar­na be­hö­ver för­stärk­ning – som i kväll.

– Jag har gjort myc­ket lo­kalt, sänt mor­gon­pro­gram och ef­ter­mid­dags­pro­gram och al­la sa­ker man kan gö­ra. Men det här är det i sär­klass ro­li­gas­te upp­dra­get. Och det är mest för att det be­rör som jag tyc­ker att det är ro­li­gast, sä­ger han.

Sport är käns­lor, dra­ma­tik och ovän­ta­de hän­del­ser. Ra­di­ospor­ten för­sö­ker va­ra med där det hän­der och helst ock­så ex­akt när det hän­der – ibland med oa­na­de kon­se­kven­ser:

– Jag blev till och med an­kla­gad för en par­ke­rings­o­lyc­ka en gång, be­rät­tar Pa­tric Ljung­gren och re­la­te­rar ett sam­tal som han rå­ka­de hö­ra mel­lan två åskå­da­re ute på en läk­ta­re:

– ”Det är ra­di­ons fel att jag kroc­ka­de” sa­de den ena. ”Hur me­nar du då?” sa­de den and­ra. ”Jo, precis när jag ha­de lagt i bac­ken och skul­le bac­ka in på par­ke­ring­en här, så hör jag att det har bli­vit ett led­nings­mål. Jag blev så glad att jag glöm­de bort att brom­sa och bac­ka­de rakt in i sta­ke­tet”.

DEN HÄR KVÄL­LEN är det fram­för allt sta­ke­ten i Brom­ma, Trel­le­borg och Gäv­le som le­ver far­ligt.

Tre mat­cher med av­gö­ran­de be­ty­del­se i fot­boll­sall­svens­kans bot­ten­strid är hu­vud­num­ret i Spor­textra och Pa­tric Ljung­gren och Per Kahl, som är hu­vud­pro­gram­le­da­re, sit­ter nu och räk­nar på för­ut­sätt­ning­ar­na och oli­ka sce­na­ri­or.

– Pla­nen är att vi ska gå runt på de här tre are­nor­na under den tid som fot­bol­len på­går. De inslag och re­por­tage vi har läg­ger vi när fot­bol­len in­te spe­lar. Men jag tyc­ker in­te att jag kan gö­ra nå­gon tyd­lig pri­o­ri­te­ring av mat­cher­na nu. Verk­lig­he­ten får sty­ra, sä­ger Per Kahl och be­teck­nar kväl­lens pro­gram som ”lätt­sänt”. Pa­tric Ljung­gren fyl­ler i: – I dag är det tre are­nor för Per att ha koll på, men det kan va­ra fem hoc­key­mat­cher och tre fot­bolls­mat­cher sam­ti­digt och du står där och ska fat­ta be­slut. Allt är im­pro­vi­sa­tion, för du kan in­te ha någon­ting ned­skri­vet och du mås­te he­la ti­den va­ra med: ”be­ty­der det här må­let att Gais in­te be­hö­ver kva­la?”.

Spor­textra har ingen pro­du­cent i kon­troll­rum­met ut­an hu­vud­pro­gram­le­da­ren styr själv. Pa­tric Ljung­gren är kväl­lens te­le­gram­re-

Sport­ny­he­ter, re­fe­rat och kom­men­ta­rer blan­da­de med mu­sik har va­rit ett fram­gångs­kon­cept i snart 60 år. Nu­me­ra sänds ra­di­ons klas­sis­ka Spor­textra emel­lanåt med hal­ländsk touch. Hp-spor­ten följ­de med Pa­tric Ljung­gren in i stu­di­on.

LAMPAN LY­SER. Den rö­da sig­na­len ut­an­för dör­ren be­ty­der att Spor­textra är i luf­ten från stu­di­on i Gö­te­borg med Pa­tric Ljung­gren och Per Kahl (skymd) som pro­gram­le­da­re. Sve­ri­ges Ra­di­os klas­sis­ka sport­pro­gram sänds mesta­dels från hu­vud­re­dak­tio­nen i Stock­holm, men ut­lo­ka­li­se­ras till Gö­te­borg de fles­ta mån­dags­kväl­lar. Den här kväl­len står fot­boll­sall­svens­kans bot­ten­strid i fo­kus med mat­cher­na Elfs­borg–brom­ma­poj­kar­na, Dal­kurd–djur­går­den och Trel­le­borg–ös­tersund på pro­gram­met.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.