Ös­ter–hbk

Hallandsposten - - Sport -

My­resjö­hus Are­na lör­dag 16.00

LÄ­GET I LA­GEN

HBK: Får kla­ra sig ut­an Tho­mas Bo­akye (vad) och Jo­han Ore­mo (knä) i den sista mat­chen för sä­song­en. Ore­mo tvingades läm­na pla­nen in­nan pa­us i vec­kan U21-match mot FCK Kö­pen­hamn, men ha­de å and­ra si­dan va­rit av­stängd ef­ter ut­vis­ning­en mot Ör­gryte. Er­sät­ter gör Emil Tot Wik­ström och Alex­an­der Jo­hans­son som bå­da får bör­ja på bän­ken. In i startelvan kom­mer dock is­län­ning­en Höskuldur Gunnlaugsson som tar plats i stäl­let för Jo­nat­han Sved­berg till hö­ger i an­fal­let. HBK tap­pa­de fjär­de­pla­ten till Ör­gryte, men kan gå för­bi igen och bli fy­ra i slut­ta­bel­len vid se­ger sam­ti­digt som Öis tap­par po­äng. Ös­ter: Fred­rik Lundgren och Dra­gan Kap­ce­vic är ska­da­de och kan in­te spe­la mot HBK. Spe­lar gör där­e­mot tro­tjä­na­ren Ma­rio Va­silj som ef­ter 13 sä­song­er (två i All­svens­kan, sju i Su­pe­ret­tan och fy­ra i division ett) i klub­ben nu gör sin sista match och kom­mer att av­tac­kas ef­ter mat­chen. Ös­ter lig­ger på sjun­de plats i ta­bel­len och kan i bäs­ta fall slu­ta sexa om det blir se­ger mot HBK sam­ti­digt som Brage för­lo­rar. La­get trä­nas av ti­di­ga­re Hbk:aren Christi­an Järd­ler som sä­ker­li­gen är ute ef­ter re­vansch för 0–3-för­lus­ten i vå­ras på Ör­jans vall.

LA­GEN

HBK (pre­li­mi­närt): Mal­kolm Nilsson – Jesper Wes­ter­berg, Pe­ter Lars­son, Alex­an­der Bern­ts­son, Andre­as Bengts­son – Ivo Pe­kal­ski, Mar­cus Mat­hi­sen, Pin­tus Sil­fwer – Höskuldur Gunn­lug­son, Ko­su­ke Ki­nos­hita, Gabri­el Gud­munds­son. Ös­ter (prel): Ro­bin Malm­kvist – Stefan Karls­son, Filip Örn­blom, Månz Karls­son, Oli­ver Sil­ver­hol­rt – Christi­an Ljung­berg, Jo­nat­han Drott, Li­ri­don Sil­ka – Mattias Pa­vic, Da­vid Jo­han­nes­son, Simon Helg.

TRÄNARSNACK

Igor Krulj, HBK: – Vi går för vinst även om var­ken vi el­ler Ös­ter har mer än pla­ce­ring­ar att spe­la för. Det känns vik­tigt att av­slu­ta sä­song­en på ett vär­digt sätt. – ”Hög­gi” (Höskuldur Gunnlaugsson) gjor­de ett väl­digt bra in­hopp i se­nas­te mat­chen och får nu chan­sen från start. Med ho­nom och Gud­munds­son i la­get får vi speed på bå­da kan­ter­na.

HP:S BOLLJAKT

Topp fem ef­ter 29 om­gång­ar: Pe­ter Lars­son ....................................... 82 Mal­kolm Nilsson .................................. 80 Alex­an­der Bern­ts­son ......................... 75 Gabri­el Gud­munds­son ....................... 67 Ko­su­ke Ki­nos­hita ................................ 65

ÖV­RI­GA MAT­CHER

Lör­dag: Jön­kö­ping-norr­by, Ör­gry­te­lands­kro­na, Helsing­borg-var­berg, Ge­f­le-athle­tic Eskilstu­na, Falkenberg-gais, Frej-vär­na­mo, Bra­ge­de­ger­fors.

Följ mat­chen på hal­lands­pos­ten.se

Lör­da­gens ta­blå:

Kl 14.30: HP av­slö­jar HBK:S star­tel­va och bju­der på ex­klu­sivt för­hands­snack med HBK:S trä­na­re.

Kl 15.45: Li­ve­rap­por­ten star­tar. Följ mat­chen mi­nut för mi­nut, kom­men­te­ra och chat­ta med re­port­rar­na.

Ef­ter mat­chen: Sajten upp­da­te­ras med tex­ter från mat­chen och be­tyg på al­la Hbk-spe­lar­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.