En klas­si­ker med myc­ket på spel

Hallandsposten - - Familj - JIMMY EWERTSSON sport@gp.se

Bo­rus­sia Dort­mund har fått ord­ning på sitt spel den här sä­song­en och till­sam­mans med ny­för­vär­vet Ax­el Wit­sel top­par la­get Bun­de­s­li­ga­ta­bel­len. I dag ställs det mot Bay­ern Mün­chen och se­ger där skul­le gö­ra att Dort­mund är he­la sju po­äng fö­re Bay­ern. Bo­rus­sia Dort­mund top­par Bundesliga in­för kväl­lens Der Klas­si­ker på West­fa­len­sta­di­on och Lu­ci­en Fav­res man­nar har sik­tet in­ställt på att ut­ö­ka av­stån­det ner till Bay­ern Mün­chen, där det stor­mar ef­ter en ovan­ligt tuff sä­songsin­led­ning. – På hem­ma­plan, in­för vå­ra fans, och med den kva­li­te­ten vi har i la­get så kan vi slå dem, sä­ger Ax­el Wit­sel.

Bay­ern Mün­chen har pre­nu­me­re­rat på Bun­de­s­li­ga­ti­teln de se­nas­te sä­song­er­na, men jak­ten på den sjun­de ra­ka li­ga­ti­teln ver­kar bli snirk­li­ga­re och bö­ki­ga­re än på många år. Ef­ter krys­set hem­ma mot Frei­burg se­nast åter­finns Bay­ern först på en tred­je­plats i Bundesliga, fy­ra po­äng ef­ter se­ri­e­le­dan­de Bo­rus­sia Dort­mund in­för kväl­lens mö­te på West­fa­len­sta­di­on. När re­sul­ta­ten in­te gått Bay­ern Mün­chens väg har det i van­lig ord­ning bör­jat stor­ma i FC Hol­ly­wood.

– En­da sät­tet att få lugn och ro i Bay­ern är ge­nom att vin­na, sa Tho­mas Mül­ler till bi­o­gra­fi­saj­ten The Play­ers Tri­bu­ne ti­di­ga­re un­der sä­song­en.

KROATEN NIKO KOVAC tog in­för sä­song­en över trä­nar­syss­lan ef­ter Jupp Heync­kes, som nob­ba­de Bay­ern­led­ning­ens väd­jan­de lock­rop om för­läng­ning för att i stäl­let åter­gå till pen­sio­nen, och ef­ter en in­led­ning med sju ra­ka seg­rar såg Bay­ern ut att va­ra pre­cis li­ka do­mi­nant som van­ligt.

Men ef­ter den fi­na star­ten har pro­ble­men ho­pat sig, bå­de på och ut­an­för pla­nen. De­fen­si­ven har in­te im­po­ne­rat, of­fen­si­ven har kri­ti­se­rats för att va­ra för en­kel­spå­rig och det har ryk­tats om att fle­ra in­fly­tel­se­ri­ka spe­la­re in­te är helt över­ty­ga­de om den nå­got oru­ti­ne­ra­de Kovac.

Klub­bens fö­re­ha­van­den ut­an­för pla­nen har dess­utom va­rit minst sagt be­syn­ner­li­ga. För någ­ra vec­kor se­dan höll Bay­ern en ex­train­satt press­kon­fe­rens där pre­si­den­ten Uli Ho­e­ness, VD:N Karl-he­inz Rum­men­nig­ge och sport­che­fen Ha­san Sa­li­ha­mid­zic ut­ta­la­de sitt stöd för Kovac, följt av en bi­sarr at­tack mot pressens ”re­spekt­lö­sa rap­por­te­ring om klub­ben och spe­lar­na”.

I HEL­GEN TVINGADES ock­så Tho­mas Mül­lers fru Lisa gå ut och be om ur­säkt för ett syr­ligt Instagram-in­lägg rik­tat mot Kovac. In­för kväl­lens ri­val­mö­te har Kovac po­äng­te­rat vik­ten av att få al­la att strä­va åt sam­ma håll.

– Li­vet är en­kelt ifall fa­mil­jen hål­ler ihop, an­nars bör­jar sa­ker och ting fal­la ihop. Det finns fle­ra hi­sto­ris­ka ex­em­pel på det, som Tro­ja el­ler Cae­sars öde. Vi mås­te hål­la ihop. Det är al­las plikt att gö­ra sitt yt­ters­ta för att vi ska va­ra fram­gångs­ri­ka med den här klub­ben och jag tror in­te det hjäl­per när in­ter­na af­fä­rer blir of­fent­li­ga, sä­ger Kovac.

Om det är oro­ligt i Bay­ern­läg­ret

rå­der desto munt­ra­re stäm­ning på Sig­nal Idu­na Are­na. Bo­rus­sia Dort­mund har in­lett sä­song­en strå­lan­de och är alltjämt obe­seg­rat i Bundesliga, där man vi­sat upp en se­värd an­falls­fot­boll un­der ny trä­na­ren Lu­ci­en Fav­res led­ning.

AX­EL WIT­SEL HAR ad­de­rat musk­ler och ru­tin på mitt­fäl­tet och den im­po­ne­ran­de of­fen­si­ven med lag­kap­te­nen Mar­co Reus och lå­net Paco Al­cá­cer till­sam­mans med spän­nan­de yng­ling­ar som Ja­don San­cho, Christian Pu­li­sic och Jacob Bru­un Lar­sen har re­dan pro­du­ce­rat 30 li­ga­mål och kom­mer sät­ta Bay­ern Mün­chens för­svar på prov.

– Bay­ern är va­na vid att do­mi­ne­ra i Bundesliga och pre­ste­ra i Cham­pi­ons Le­a­gue. De vet vad som krävs för att vin­na tit­lar näs­tan var­je år och de är mer er­far­na än vi är. Så Bay­ern lig­ger fö­re oss, bå­de sett till er­fa­ren­het och va­na vid att han­te­ra pres­sen, men vå­ra unga spe­la­re är ka­pab­la att ska­pa en ga­len­skap i vår of­fen­siv som kan le­da till fan­tas­tis­ka sa­ker på pla­nen, sä­ger Wit­sel.

DORTMUNDSPELARNA är för­sik­ti­ga för att dra för sto­ra väx­lar av den fi­na star­ten, men själv­för­tro­en­det är stort och vid se­ger i kväl­lens ri­val­mö­te på West­fa­len­sta­di­on kan la­get ut­ö­ka se­ri­e­led­ning­en till sju po­äng. – Bay­ern är Bay­ern och de är all­tid star­ka. De har in­te va­rit i li­ka bra form i in­led­ning­en av sä­song­en som un­der ti­di­ga­re år och det är vårt jobb att dra för­del av det. Den här mat­chen kom­mer bli långt ifrån en­kel. Men på hem­ma­plan, in­för vå­ra fans, och med kva­li­te­ten vi har i la­get kan vi slå dem, sä­ger han. Oav­sett ut­gång i topp­mö­tet ser sä­song­ens Bundesliga åt­minsto­ne ut att bju­da på en ef­ter­läng­tad ti­telstrid.

Bild: WOLFGANG RATTAY

LYFTER.

LU­CI­EN FAVRE. NIKO KOVAC.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.