Tart för Hern­gren

Hallandsposten - - Kultur & Nöje - SO­FIA SUNDSTRÖM/TT

kan man se det myc­ket tyd­li­ga­re. Det lig­ger nå­got ve­mod i det, al­la roll­fi­gu­rer går och bär på sa­ker. Jag är väl­digt glad att vi in­te har ska­lat bort det ba­ra för att det är hu­mor, sä­ger San­na Sun­dqvist.

FÖR FE­LIX HERN­GREN var det väl­digt vik­tigt att skå­de­pe­lar­na själ­va ha­de kopp­ling­ar till nor­ra Sve­ri­ge. San­na Sun­dqvist fick dra på och änd­ra sin Härnö­sands­di­a­lekt för att den skul­le lå­ta mer norr­bott­nisk, och i se­ri­en syns även Klung­ang­äng­ets Mattias Frans­son, Umeå­so­nen Wil­li­am Spetz och den ru­ti­ne­ra­de skå­de­spe­la­ren Bert-åke Varg, upp­vux­en i Hör­ne­fors.

– Svens­ka män­ni­skor har ald­rig va­rit norr om Stock­holm, om de in­te är bo­sat­ta nor­rö­ver. De vet myc­ket mer om hur det ser ut på den spans­ka syd­kus­ten, det är för­skräck­ligt, sä­ger Bert-åke Varg.

Han spe­lar den de­men­te men hän­di­ge pist­ma­ski­nis­ten Lennart, * And­ra åket kret­sar kring Mad­de, som flyt­tar till­ba­ka till Björk­fjäl­let i Norr­bot­ten, när stres­sen i Stock­holm blir för myc­ket. Till­sam­mans med sin part­ner Pet­ter tar de över skid­ho­tel­let som hen­nes mam­ma ti­di­ga­re har dri­vit.

* Se­ri­en re­gis­se­ras av Fe­lix Hern­gren, Mar­tin Persson och Ed­die Åh­gren.

* Bland skådespelarna finns San­na Sun­dqvist, Ja­kob Set­ter­berg, Wil­li­am Spetz, Bert-åke Varg, Mattias Frans­son, Ida Eng­voll och Le­na T Hans­son.

* För ma­nus står Er­ik Hult­kvist, Ta­pio Le­o­pold, Sara Marm­näs-an­ders­son, Niclas Carls­son och Fe­lix Hern­gren.

* And­ra åket har pre­miär i mor­gon, 11 no­vem­ber, i SVT1. och kän­ner ett stort släkt­skap med roll­fi­gu­ren.

– Han är som jag är själv tyc­ker jag. Light de­mens, väl­digt li­te, men bör­jan på i al­la fall. Jag har ju träf­fat de här gub­bar­na. Jag vet hur de fun­ge­rar och jag fun­ge­rar un­ge­fär på sam­ma vis, sä­ger han.

TROTS ATT DEN vack­ra na­tu­ren till­för någon­ting i se­ri­en, ställ­de de norr­bott­nis­ka för­hål­lan­de­na till det rent pro­duk­tions­tek­niskt – in­te ba­ra för att tea­met ut­sat­tes för näs­tan 30-gra­dig ky­la.

– Första vec­kan vi spe­la­de in var det mörkt 20 tim­mar om dyg­net, sista vec­kan var det ljust 24 tim­mar. Det var svårt att gö­ra kvälls­sce­ner i det här ex­tre­ma lju­set, och svårt att gö­ra dags­sce­ner de första två vec­kor­na, be­rät­tar Fe­lix Hern­gren.

And­ra åket har pre­miär i SVT1 den 11 no­vem­ber. Redan nu är det klart att det blir en and­ra sä­song.

Bild: HENRIK MONTGOMERY/TT

Ing­e­gerd), Fe­lix Hern­gren (re­gi), Bert-åke Varg (pist­ma­ski­nis­ten Lennart) och Ed­die Åh­gren (re­gi). Sit­tan­de: Ja­kob

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.