It-ka­o­set i Re­gi­on Hal­land

HALMSTAD: Start­av­gif­ten var noll. I dag har VAS kostat re­gi­o­nen när­ma­re 400 mil­jo­ner. Nu star­tar gransk­ning­en av det kri­ti­se­ra­de sy­ste­met.

Hallandsposten - - Sidan 1 - ELSA HENRIKSDOTTER

En­tré­av­gif­ten var gra­tis men kost­na­der­na kom­mer att över­sti­ga 400 mil­jo­ner kro­nor. Ef­ter el­va år av ka­os väl­jer Re­gi­on Hal­land att skro­ta jour­nalsy­ste­met VAS.

För­ra vec­kan hän­de det igen. Re­gi­o­nens It-sy­stem ha­ve­re­ra­de. Jour­nalsy­ste­met VAS låg ne­re i fy­ra tim­mar och sjuk­hu­sen fick gå över till pap­per­s­jour­na­ler. Re­sul­ta­tet blev långa kö­er och in­ställ­da ope­ra­tio­ner.

Som­ma­ren 2007 skrev Re­gi­on Hal­land på sam­ar­bets­av­ta­let med Re­gi­on Norr­bot­ten om jour­nalsy­ste­met VAS. Ett jour­nalsy­stem som skul­le byg­ga bro­ar och un­der­lät­ta för vård­per­so­nal. En­ligt en tjäns­te­skri­vel­se från 2006 skul­le kost­na­den, upp­de­lad över fle­ra år, lan­da på cir­ka 50 mil­jo­ner för ett helt nytt jour­nalsy­stem.

”VAS kos­ta­de noll kro­nor ef­tersom vi ingick ett sam­ar­bets­av­tal med Norr­bot­ten om att an­vän­da VAS”, skri­ver bi­trä­dan­de häl­so- och sjuk­vårds­di­rek­tör Pa­trik Dahlqvist Jöns­son i ett mejl.

TOLV ÅR SENARE kan vi av­slö­ja att VAS kostat re­gi­o­nen när­ma­re 400 mil­jo­ner och ska­pat ett vår­dad­mi­nist­ra­tivt ka­os. Den in­ter­na kri­ti­ken hag­lar, vård­per­so­nal upp­le­ver sy­ste­met som bå­de trögt och gam­mal­mo­digt. Trots det tic­kar kost­na­der­na på. Ba­ra un­der 2017 kos­ta­de jour­nalsy­ste­met Re­gi­on Hal­land 41,2 mil­jo­ner kro­nor.

– När vi ingick sam­ar­be­te med Norr­bot­ten om VAS var am­bi­tio­nen att VAS skul­le mo­der­ni­se­ras. In­te minst ut­i­från gräns­snit­tet, be­rät­tar Gö­ran Lindh, ob­jekt­ä­ga­re av VAS vid Re­gi­on Hal­land.

Men pla­ner­na på mo­der­ni­se­ring miss­lyc­ka­des. Tek­ni­ken som sy­ste­met är upp­byggd på är helt en­kelt för gam­mal.

– VAS ut­veck­la­des på ti­digt 90tal. Den pro­gram­me­rings­tek­nik som VAS bygg­des upp på är in­te så van­ligt fö­re­kom­man­de i Sve­ri­ge läng­re, då den är svår­fören­lig med mo­dern pro­gram­me­rings­tek­nik, sä­ger Gö­ran Lindh.

DEN UT­VECK­LING SOM gjorts av jour­nalsy­ste­met har kostat Re­gi­on Hal­land 80 mil­jo­ner kro­nor. Än­då är ba­ra en tred­je­del av den pla­ne­ra­de mo­der­ni­se­ring ge­nom­förd.

Av­ta­let man skrev med Re­gi­on Norr­bot­ten gäl­ler till 2028, men re­dan 2015 be­stäm­de sig Re­gi­on Hal­land för att man skul­le se sig om ef­ter an­nan tek­nik. It-di­rek­tör Måns Arn­rup me­na­de då att det bland an­nat hand­la­de om att ut­veck­lings­kost­na­der­na för VAS ha­de ske­nat iväg. Då sa han så­här till tid­ning­en:

”Det hand­lar om mil­jon­be­lopp. Vis­sa av de­lar­na in­di­ke­rar att det skul­le bli upp till fem gång­er dy­ra­re än be­räk­nat och då tyc­ker vi att det är dags att änd­ra rikt­ning nu.”

Men det hand­la­de allt­så in­te in­te ba­ra om mil­jon­be­lopp. Så sent som 2013 skrev Re­gi­o­nen på ett för­valt­ning­s­och ut­veck­lings­av­tal med It-jät­ten Ti­e­to. Av­ta­let är vär­de­rat till 248 mil­jo­ner och kost­na­der­na de­las li­ka mel­lan Norr­bot­ten och Hal­land. Nu, tolv år ef­ter in­fö­ran­det, ger man upp för­sö­ken och sat­sar på en ny upp­hand­ling. Re­gi­o­nen me­nar att man nått vägs än­de.

– VAS som platt­form kom­mer in­te kla­ra av att mö­ta fram­ti­dens ut­ma­ning­ar. Det är dels en frå­ga om tek­ni­ken i sig och vad det skul­le in­ne­bä­ra att lyf­ta den tek­ni­ken för fram­ti­den. Men det är fak­tiskt ock­så en frå­ga om musk­ler, sä­ger Måns Arn­rup som me­nar att ett sam­ar­be­te med en­bart Re­gi­on Norr­bot­ten blir för li­tet. VAS är för dyrt.

RE­GI­ON HAL­LAND OCH Re­gi­on Norr­bot­ten del­tar nu i upp­hand­ling­en SUSSA. En upp­hand­ling där nio re­gi­o­ner och lands­ting ge­men­samt ska kö­pa in ett jour­nalsy­stem. För lands­ting­en Norr­bot­ten, Da­lar­na, Gäv­le­borg och Hal­land är upp­hand­ling­en op­tio­nell. Vil­ket be­ty­der att Re­gi­on Hal­land kan väl­ja om man vill fort­sät­ta att med­ver­ka i upp­hand­ling­en när le­ve­ran­tö­ren pre­sen­te­rats. Och att upp­hand­la ett ge­men­samt jour­nalsy­stem med fle­ra and­ra lands­ting är ett mås­te en­ligt IT di­rek­tör Måns Arn­rup.

– Den er­fa­ren­het vi har och ut­i­från hur man job­bar i res­ten av lan­det vi­sar att vi be­hö­ver hjäl­pas åt för att bä­ra vad det fak­tiskt kos­tar att ha en mo­dern vårdin­for­ma­tions­platt­form, sä­ger Måns Arn­rup.

ARBETET MED ATT av­veck­la VAS kom­mer in­te gå på en natt.

– Det är ett jät­te­pro­jekt, sä­ger Gö­ran Lindh och jäm­för pro­ces­sen med att by­ta bo­en­de.

– I slutän­dan ska allt gö­ras på ett pa­ti­ent­sä­kert och tryggt sätt för vå­ra in­vå­na­re, pre­cis som grund­tan­ken med VAS var, sä­ger Pa­trik Dahlqvist Jöns­son.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.