Re­vi­sor: ”De­tär ju jäd­rigt all­var­li­ga ris­ker”

Hallandsposten - - Halmstad - ELSA HENRIKSDOTTER 010-471 51 83 re­dak­tio­[email protected]­lands­pos­ten.se

HAL­LAND Vi har ta­git del av hem­lig­stämp­lat ma­te­ri­al. Re­dan vid start fanns tyd­li­ga sä­ker­hets­bris­ter. Nu rik­tar ti­di­ga­re re­vi­sorn skarp kri­tik mot in­fö­ran­det av VAS.

En stra­te­gi är något som re­gi­o­nen tar fram för att in­fö­ran­det av nya sy­stem ska gå rätt till, en tyd­lig mall att föl­ja. En mall som Re­gi­on Hal­land strun­ta­de i vid in­fö­ran­det av VAS. Det på­pe­kas re­dan i Re­vi­sions­rap­por­ten ”För­dju­pad gransk­ning av Vas-pro­jek­tet” från 2009 då re­vi­so­rer­na in­te kun­de hit­ta nå­gon nyt­to­kal­kyl. Trots att re­gi­o­nens It-stra­te­gi var myc­ket tyd­lig.

”Vid an­skaf­fan­de av IS/IT ska oli­ka kost­nads- / nyt­to­kal­ky­ler och kon­se­kven­sa­na­ly­ser ge­nom­fö­ras.”

– Om man in­te bryr sig om sin egen stra­te­gi, vad bryr man sig om då? sä­ger pen­sio­ne­ra­de re­vi­sorn Rolf Arons­son som skrev rap­por­ten för snart tio år se­dan.

NÄR LANDSTINGETS REVISORER i ok­to­ber 2009 grans­ka­de re­vi­sions­rap­por­ten stäm­de de in i kri­ti­ken. Ord­fö­ran­den för re­gi­onre­vi­so­rer­na, Jan- Erik Martin­sen, sa till me­dia att från­va­ron av nyt­to­kal­ky­ler var an­märk­nings­värd och att risk- och kon­se­kven­sa­na­ly­ser bor­de gjorts ti­di­ga­re. Men re­gi­on­sty­rel­sen lyss­na­de in­te.

Då­va­ran­de lands­tings­di­rek­tör Ca­ta­ri­na Dahlöf, och Lands­tings­sty­rel­sens ord­fö­ran­de Mats Eriks­son sva­ra­de ald­rig på var­för man

val­de att in­te gö­ra en nyt­to­kal­kyl vid in­fö­ran­det av VAS. I sva­ret till Lands­tings­re­vi­sio­nen skrev man istäl­let att man in­te såg det som frukt­bart att i ef­ter­hand läg­ga tid och kraft på att ta fram en nyt­to­kal­kyl, som oav­sett vad den vi­sat in­te skul­le änd­ra på någ­ra fat­ta­de be­slut.

– En nyt­to­kal­kyl är ju otro­ligt vä­sent­lig. Var­för ska man an­nars in­fö­ra sy­ste­met, om man in­te kan vi­sa att det finns en nyt­ta med sy­ste­met? sä­ger Rolf Arons­son.

Han tyc­ker att lands­tings­sty­rel­sens svar tyd­ligt vi­sar att man strun­ta­de helt i It-stra­te­gin.

När Rolf Arons­son får ta del av de risk- och kon­se­kven­sa­na­ly­ser som gjor­des vid in­fö­ran­det av VAS är det fle­ra av ana­ly­ser­na som han in­te kän­ner till.

– Det är ju jäd­rigt all­var­li­ga ris­ker det här, det gäl­ler ju pa­ti­ent­sä­ker­het och lik­na­de. Det­ta är ju ett vik­tigt sy­stem med per­son­upp­gif­ter, sä­ger Rolf Arons­son när han ser ana­ly­ser­na.

I RE­VI­SIONS­RAP­POR­TEN fram­går att fle­ra risk- och kon­se­kven­sa­na­ly­ser va­rit hem­lig­stämp­la­de. Men nu, tio år senare, har vi ta­git del av de hem­lig­stämp­la­de ana­ly­ser­na.

Ris­ka­na­ly­sen som ut­för­des på Var­bergs sjuk­hus be­ställ­des av då­va­ran­de över­läka­re Chris­ter Al­len­mark. Ana­ly­sen vi­sar ge­nom­gå­en­de höga risk­tal.

– Att de hem­lig­stämp­la­des kan ju be­ro på att man in­te vil­le att folk skul­le se de här siff­ror­na. Det är ju inga po­si­ti­va re­sul­tat om man sä­ger så, sä­ger Rolf Arons­son.

”Att de hem­lig­stämp­la­des kan ju be­ro på att man in­te vil­le att folk skul­le se de här siff­ror­na. Det är ju inga po­si­ti­va re­sul­tat om man sä­ger så.”

ROLF ARONS­SON, pen­sio­ne­rad re­vi­sor

Sam­ti­digt me­nar han att det finns en po­äng i att hem­lig­stämp­la ana­ly­ser­na, då de ger en in­blick i sy­ste­mets svag­he­ter.

Re­sul­ta­tet av ris­ka­na­ly­sen vi­sar att VAS, jäm­fört med sjuk­hu­sets då­va­ran­de jour­nalsy­stem Swe­des­tar, ha­de då­ligt gräns­snitt samt var mind­re över­skåd­ligt och an­vän­dar­vän­ligt. VAS var ock­så be­grän­sat. I vis­sa fall sak­na­de sy­ste­met funk­tio­ner som an­vän­dar­na an­såg vik­ti­ga. Sjuk­hu­set i Var­berg kom även fram till att VAS skul­le med­fö­ra sto­ra änd­ring­ar i ar­betsru­ti­ner och ska­pa en ökad ar­bets­be­last­ning på sjuk­hu­sets per­so­nal.

– Det är klart att vi ha­de re­a­ge­rat på det­ta om vi sett ana­ly­sen då. Men sam­ti­digt är det svårt att i ef­ter­hand sva­ra på hur vi ha­de han­te­rat det. Det är ab­so­lut en re­le­vant ana­lys som bor­de lyfts fram till re­vi­sio­nen un­der pro­jek­tin­fö­ran­det, sä­ger Rolf Arons­son.

ANA­LY­SEN PÅPEKADE BLAND an­nat att möj­lig­he­ten för per­so­na­len att själ­va dö­pa om si­na fa­vo­rit­knap­par i VAS för att ska­pa gen­vä­gar skul­le le­da till pro­ble­ma­tik vid ut­bild­ning och kom­mu­ni­ka­tion och ut­gö­ra en pa­ti­ent­sä­ker­hets­risk. Den ris­ken har bli­vit verk­lig­het i dag.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.