På punkt ef­ter punkt har flic­kor det myc­ket tuf­fa­re än de jämn­å­ri­ga poj­kar­na.

Hallandsposten - - Sidan 1 - MATTIAS KARLSSON Po­li­tisk re­dak­tör [email protected] hal­lands­pos­ten.se

Re­dan i sko­lan mår allt­så flic­kor be­tyd­ligt säm­re än poj­kar­na. Det är fak­tiskt helt oac­cep­ta­belt.

Sta­tis­tisk kan ge bå­de en rätt­vis och en miss­vi­san­de bild. När ung­do­mar i Halmstad sva­ra­de på frå­gan hur de mår sva­ra­de 81 pro­cent av ele­ver­na i års­kurs 8 att de mår myc­ket el­ler gans­ka bra. Mot­sva­ran­de an­del i års­kurs två i gym­na­si­et var 77 pro­cent. Slut­sat­sen bor­de va­ra att ele­ver­na i Halmstad över­lag mår bra.

Men bryts siff­ror­na ner i hur poj­kar och flic­kor har sva­rat finns det skill­na­der. 55 pro­cent av poj­kar­na i års­kurs 8 sä­ger att de mår ”myc­ket bra” me­dan mot­sva­ran­de an­del av flic­kor­na är 27 pro­cent. I gym­na­si­ets and­ra års­kurs är mot­sva­ran­de siff­ror 40 pro­cent mot 17 pro­cent. Re­dan i sko­lan mår allt­så flic­kor be­tyd­ligt säm­re än poj­kar­na. Det är fak­tiskt helt oac­cep­ta­belt.

SIFF­ROR­NA KOM­MER FRÅN den se­nas­te så kal­la­de Lupp-un­der­sök­ning­en som har ge­nom­förts i Halmstad un­der hös­ten. Lupp står för ”lo­kal upp­följ­ning av ung­doms­po­li­ti­ken” och ge­nom­förs vart tred­je år i Halmstad. Årets un­der­sök­ning är den fjär­de i ord­ning­en.

Al­la ele­ver i års­kurs åt­ta och års­kurs två i gym­na­si­et har fått möj­lig­het att un­der ok­to­ber må­nad sva­ra på 50 frå­gor, frå­gor som bland an­nat hand­lar om de­ras häl­sa, fri­tid och hur de tyc­ker det går i sko­lan.

To­talt del­tog 1 792 ung­do­mar i un­der­sök­ning­en, vil­ket mot­sva­rar cir­ka 80 pro­cent av al­la ele­ver. Det är allt­så en väl­digt om­fat­tan­de och ge­di­gen un­der­sök­ning vars slut­sat­ser verk­li­gen sä­ger nå­got om hur Halm­stads ung­do­mar ser på li­vet och hur de har det. Un­der­sök­ning­en är ock­så vik­tig för po­li­ti­ker­na.

”Be­slut som rör unga krä­ver kun­skap om unga”, sa Ka­rin Jo­ne­gård, pro­jekt­le­da­re för Lupp och jäm­ställd­hets­ut­veck­la­re vid Halm­stads kom­mun, när un­der­sök­ning­en pre­sen­te­ra­des i för­ra vec­kan.

Den över­gri­pan­de bil­den är att många unga är nöj­da med li­vet och sko­lan. Men det är just när man bry­ter ner siff­ror­na som ojäm­lik­he­ter­na fram­trä­der. På punkt ef­ter punkt har flic­kor det myc­ket tuf­fa­re än de jämn­å­ri­ga poj­kar­na. Flic­kor mår säm­re, kän­ner stör­re otrygg­het och har mer be­tygs­stress. Flic­kor har helt en­kelt stör­re krav på sig. Men in­te ba­ra det, flic­kor upp­ger ock­så att de i hög­re grad är mob­ba­de.

”Pro­ble­met med sex­u­el­la tra­kas­se­ri­er är så him­la myc­ket stör­re än vad ni tror”, skri­ver en tjej i års­kurs två på gym­na­si­et.

För ho­mo­sex­u­el­la och bi­sex­u­el­la är mönst­ret det­sam­ma, det vill sä­ga att de mår säm­re än he­te­ro­sex­u­el­la ung­do­mar. Det­ta gäl­ler även för unga med funk­tions­va­ri­a­tion.

OM LUPP GER en be­skriv­ning av verk­lig­he­ten så mås­te po­li­ti­ken ha som mål att för­änd­ra det som in­te är bra. Årets Lupp-un­der­sök­ning vi­sar på att det finns myc­ket som är ojäm­likt för unga i Halmstad, in­te minst att flic­kor mår säm­re. Då mås­te bå­de sko­lor­na och po­li­ti­ker­na ar­be­ta mer för att mot­ver­ka des­sa ojäm­lik­he­ter.

När det nu vän­tas be­spa­ring­ar näs­ta år in­om Halm­stads kom­mun gäl­ler det att tän­ka ef­ter bå­de en och två gång­er in­nan de drab­bar barn och unga.

Må­let mås­te själv­klart va­ra att ge al­la ele­ver jäm­li­ka vill­kor till ett bra liv. Så är det in­te i dag.

Bild: JONAS EKSTRÖMER/TT

OLIKHETER. Flic­kor och poj­kar har oli­ka krav och upp­le­vel­ser av sko­lan.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.