Snå­la ti­der vän­tar

Hallandsposten - - Sidan 1 - CARINA NILSSON [email protected]­lands­pos­ten.se 010-471 50 97

La­holm be­hö­ver in­ve­ste­ra dyrt i väl­fär­den, vil­ket le­der till att La­holms­hem mås­te lå­na.

Kost­na­der­na ökar snab­ba­re än in­täk­ter­na i La­holms kom­mun. Sam­ti­digt krävs myc­ket sto­ra in­ve­ste­ring­ar i väl­fär­den. Det gör att det kom­mu­na­la bo­la­get La­holms­hem be­hö­ver lå­na mer.

Mel­lan 2014 och 2017 har be­folk­ning­en i La­holms kom­mun ökat med 1 630 per­so­ner. Be­folk­nings­ök­ning­en fort­sät­ter, men in­te i rik­tigt li­ka hög takt som ti­di­ga­re.

De grup­per som har ökat mest är äld­re och yng­re, be­rät­tar kom­mu­nens eko­no­mi­chef Kristoffer Dehlin.

– Det tog 25 år att få sam­ma be­folk­nings­ök­ning ti­di­ga­re. De se­nas­te årens snab­ba ök­ning har lett till att det finns ett upp­dämt be­hov av in­ve­ste­ring­ar in­om bland an­nat sko­la och äldre­omsorg, sä­ger han.

KOST­NA­DER­NA FÖR ATT byg­ga nya sko­lor och äldre­bo­en­den ham­nar dock in­te i kom­mu­nens in­ve­ste­rings­bud­get ut­an hos det kom­mu­na­la bo­la­get Kom­mun­fas­tig­he­ter i La­holm som är dot­ter­bo­lag till La­holms­hem.

– Det är Kom­mun­fas­tig­he­ter som gör in­ve­ste­ring­ar­na och står för even­tu­el­la lån, sä­ger Kristoffer Dehlin.

La­holms kom­mun på­ver­kas än­då av Kom­mun­fas­tig­he­ters in­ve­ste­ring­ar. För­valt­ning­ar­na be­ta­lar hy­ra till Kom­mun­fas­tig­he­ter. När den nya Glän­ning­e­sko­lan är fullt ut­byggd blir hy­ran där drygt el­va mil­jo­ner per år till ex­em­pel.

– Lo­kal­bi­ten blir tung för kom­mu­nen när det byggs myc­ket nytt, sä­ger Kristoffer Dehlin och fort­sät­ter:

– Om rän­tor­na går upp på Kom­mun­fas­tig­he­ters lån så på­ver­kar det såklart hy­ror­na som för­valt­ning­ar­na be­ta­lar, sä­ger han.

DET STÅR RE­DAN KLART att Kom­mun­fas­tig­he­ter kom­mer att be­hö­va öka si­na lån. Det be­ror på att La­holms kom­mun be­hö­ver peng­ar till si­na in­ve­ste­ring­ar i bland an­nat Mar­ka­rydsba­nan, gång- och cy­kel­vä­gar, av­falls­verk­sam­het samt Va­verk­sam­he­ten.

– För att kom­mu­nen ska få in

ka­pi­tal kom­mer Kom­mun­fas­tig­he­ter att få åter­be­ta­la en re­vers på 155 mil­jo­ner till kom­mu­nen. Det är ett lån de fick vid det förs­ta kö­pet av fas­tig­he­ter 2015. Det finns även yt­ter­li­ga­re en re­vers på 187 mil­jo­ner, sä­ger Kristoffer Dehlin.

La­holms kom­mun har dess­utom bor­genså­ta­gan­de för Kom­mun­fas­tig­he­ter. I dag är det drygt en mil­jard kro­nor.

– Ef­tersom bo­la­get har be­hov av fle­ra sto­ra in­ve­ste­ring­ar ökar vi bor­gens­ra­mar­na näs­ta år till 1,8 mil­jar­der. Där­med in­te sagt att allt kom­mer att an­vän­das, sä­ger Kristoffer Dehlin.

DET STÖRS­TA PRO­BLE­MET i kom­mu­nens eko­no­mi just nu är det sva­ga re­sul­ta­tet an­ser Kristoffer Dehlin.

– Kost­na­der­na ökar snab­ba­re

”Lo­kal­bi­ten blir tung för kom­mu­nen när det byggs myc­ket nytt.”

KRISTOFFER DEHLIN, eko­no­mi­chef La­holms kom­mun

än in­täk­ter­na och sam­ti­digt krävs sto­ra in­ve­ste­ring­ar i väl­fär­den. Det kan na­tur­ligt­vis in­te fort­sät­ta så över tid, men be­folk­ning­en vän­tas öka i läg­re takt fram­ö­ver, sä­ger han och fort­sät­ter:

– Ett an­nat stort pro­blem är att vi in­te har en re­ge­ring. I van­li­ga fall bru­kar vi ve­ta ti­digt på hös­ten vil­ka stat­li­ga me­del vi har att rö­ra oss med. Nu kan det bli så att kom­mu­nen mås­te gö­ra en tilläggs­bud­get, be­ro­en­de på vad som hän­der på riks­pla­net. Dä­re­mot kan po­li­ti­ker­na in­te be­slu­ta om en even­tu­ell skat­te­höj­ning, det kan man ba­ra gö­ra en gång per år, sä­ger Kristoffer Dehlin.

Bild: CARINA NILSSON

SNART KLAR. Nya Glän­ning­e­sko­lan är ett av de störs­ta bygg­pro­jek­ten nå­gon­sin i La­holms kom­mun. Hy­ran kom­mer att kos­ta drygt el­va mil­jo­ner per år.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.