Per­so­na­len lar­ma­de om VAS di­rekt

HAL­LAND: VÅRDPERSONAL RIKTAR KRI­TIK MOT JOUR­NAL SY­STE­MET Dub­belar­be­te le­der till för­lo­rad pa­ti­ent­tid och ris­ker som på­pe­ka­des för el­va år se­dan har bli­vit verk­lig­het. Se­dan år 2008 har VAS spri­dit miss­nö­je bland vård­per­so­na­len i Hal­land.

Hallandsposten - - Sidan 1 - ELSA HENRIKSDOTTER 010-471 51 83 re­dak­tio­[email protected]­lands­pos­ten.se

– Vi fick hö­ra att den vik­ti­gas­te fak­torn till att man val­de sy­ste­met var att det var bil­ligt. Fle­ra lä­ka­re kom med kri­tis­ka syn­punk­ter, men det vif­ta­des un­dan, be­rät­tar An­ders Tej­ler som dag­li­gen ar­be­tar i journalsystemet VAS på För­loss­nings­kli­ni­ken vid Var­bergs sjuk­hus.

Han är kri­tisk till journalsystemet som han upp­le­ver tar myc­ket tid från pa­ti­en­ter­na.

– På för­loss­ning­en ar­be­tar vi i ett an­nat jour­nalsy­stem som he­ter Ob­stretrix. Det går in­te att sam­kö­ra med VAS så jag mås­te he­la ti­den hop­pa emel­lan de två sy­ste­men, sä­ger An­ders Tej­ler.

RE­DAN FRÅN BÖR­JAN tyck­te han att det var märk­ligt att re­gi­o­nen val­de VAS, då man såg att det in­te sam­ver­ka­de med de and­ra sy­ste­men.

– Ef­tersom Re­gi­o­nen fick det bil­ligt tyck­te de väl att lä­kar­na kan få sit­ta och tragg­la med det­ta. Men lä­kar­tid är ju dyr. Och det här me­nings­lö­sa hop­pan­det fram och till­ba­ka är ju pa­tent­tid som för­lo­ras, sä­ger han.

Re­dan vid in­fö­ran­det av journalsystemet VAS blev det kri­ti­se­rat. Så­här kom­men­te­ra­de ögon­lä­ka­ren Per Olofs­son i ar­ti­keln ”Norr­bot­ten i fram­kant med hjälp av VAS” som pub­li­ce­ra­des i lä­kar­tid­ning­en år 2008:

”Det har nu gått fy­ra må­na­der se­dan in­fö­ran­det och det går fort­fa­ran­de oer­hört trögt. VAS är en ka­ta­strof för min ar­bets­mil­jö. Norr­län­ning­ar­na mås­te ha en an­nan ver­sion än vi i Hal­land”

–Ja, vi fick hö­ra att Norr­bot­ten gett VAS högs­ta be­tyg i Vård­för­bun­dets un­der­sök­ning. Det kun­de jag in­te för­stå, sä­ger Per Olofs­son.

Åter­kom­man­de kri­tik om VAS är att gräns­snit­tet upp­levs som omo­dernt och att det är svårt att ta sig fram mel­lan de oli­ka for­mu­lä­ren i pro­gram­met.

MI­KAEL APELQUIST ÄR sjuk­skö­ters­ka i Halmstad. Han be­rät­tar att möj­lig­he­ten för per­so­nal att dö­pa om de knap­par man an­vän­der mest i VAS är ett stort pro­blem. Det klas­sa­des som en pa­ti­ent­sä­ker­hets­risk re­dan 2007. Idag har det gått el­va år se­dan man på­pe­ka­de ris­ker­na.

– Härom­nat­ten skul­le jag hjäl­pa en kol­le­ga. Men då hit­ta­de jag in­te bland hen­nes knap­par. För jag har ju döpt om mi­na knap­par, då kun­de jag in­te hjäl­pa hen­ne, be­rät­tar Mi­kael Apelquist.

Då­va­ran­de pro­jekt­le­da­re för VAS vid Läns­sjuk­hu­set i Hal­land, Lennart Jo­hans­son sa i me­dia att det kri­ti­se­ra­de gräns­snit­tet skul­le mo­der­ni­se­ras. Och två år ef­ter in­fö­ran­det i Hal­land, år 2010 med­de­la­des att journalsystemet skul­le upp­da­te­ras.

–Då sas det att det skul­le kom­ma en ny ver­sion, nå­got som het­te VAS+ men den ver­sio­nen kom ju ald­rig, be­rät­tar Mag­nus Ro­mell som ar­be­tar som lä­kar­chef på aku­ten vid Var­bergs sjuk­hus.

BI­TRÄ­DAN­DE HÄL­SO- OCH sjuk­vårds­di­rek­tör Pa­trik Dahlqvistjöns­son skri­ver i ett mejl att man i ar­be­tet med att för­sö­ka mo­der­ni­se­ra VAS lyc­kats få till ett nå­got mer mo­dernt gräns­snitt, i vis­sa de­lar. Men att det ur­sprung­li­ga gräns­snit­tet kvar­står i drygt två tred­je­de­lar av sy­ste­met. Ut­veck­lings­kost­na­der­na upp­går idag till drygt 80 mil­jo­ner kro­nor.

– Man vill ju ha ett bra sy­s­tem och så bil­ligt som möj­ligt. Men här tror jag att man för­lo­rat skat­te­peng­ar. I det här har snål­he­ten be­dra­git vis­he­ten, sä­ger An­ders Tej­ler.

TAR PA­TI­ENT­TID. An­ders Tej­ler, lä­ka­re på för­loss­nings­av­del­ning­en i Var­berg, sä­ger att fle­ra kol­le­ger ti­digt kom med kri­tis­ka syn­punk­ter på VAS, men det vif­ta­des un­dan.

Bild: ANNIKA KARLBOM

HAL­LANDS­POS­TEN I GÅR.

Mi­kael Apelquist.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.