Opi­ni­o­nen ta­lar för Sol­går­den

Hallandsposten - - Sidan 1 - HENRIK WILLIAMSSON 010-471 51 69 [email protected]­lands­pos­ten.se

Över 800 per­so­ner har skri­vit på en nam­nin­sam­ling för att ha kvar äldre­bo­en­det Sol­går­den i Våx­torp. Och de har nu klar med­vind hos po­li­ti­ker­na.

Sol­går­den är i myc­ket då­ligt skick. En­ligt en ny­li­gen fram­ta­gen kon­sultrap­port skul­le det kos­ta minst 64 mil­jo­ner kro­nor ba­ra att sät­ta bygg­na­der­na i stånd.

Men det ses än­då in­te som nå­got re­a­lis­tiskt al­ter­na­tiv. Plan­lös­ning­en kla­rar in­te da­gens krav. Där­för har det dis­ku­te­rats bå­de ned­lägg­ning och ny­bygg­na­tion.

ATT LÄG­GA NER Sol­går­den helt för­skräc­ker våx­tor­par­na. Mer än 800 per­so­ner har skri­vit på en namn­lis­ta för att ha äldre­bo­en­det kvar. Lis­tan över­läm­na­des till kom­mu­nen härom­da­gen.

– Det var Per­nil­la Lind­berg som tog ini­ti­a­ti­vet och har kört in­sam­ling­en. Se­dan har hon och jag sut­tit och spå­nat kring sak­li­ga ar­gu­ment att läm­na till kom­mu­nen, sä­ger våx­tor­pa­ren Ca­mil­la Feurst.

Hon, Per­nil­la Lind­berg och Våx­torps by­a­lags ord­fö­ran­de Dag Gustavs­son har till­sam­man med al­la un­der­skrif­ter ock­så läm­nat en skri­vel­se.

I den ar­gu­men­te­rar de för sam­ma för­slag som La­holms­hem ti­di­ga­re lagt fram – ett nytt äldre­bo­en­de på Sol­går­den-fas­tig­he­ten till­sam­mans med en ny för­sko­la.

– Jag har läst en del om så­da­na kom­bi­na­tio­ner och där de har gjort det har de va­rit fan­tas­tiskt nöj­da. Finns det en vil­ja bor­de det fin­nas en väg att byg­ga nå­got nytt om det gam­la är ut­tjänt, och då ha­de det va­rit glim­ran­de att in­klu­de­ra för­sko­lan, sä­ger Ca­mil­la Feurst.

Hon hop­pas att orts­bor­nas vil­jeytt­ring får po­li­ti­ker­nas våg­skål att tip­pa över till Sol­går­dens för­del.

DÄR SER HON ut att bli sann­spådd. För någ­ra vec­kor se­dan sa­de so­ci­al­nämn­dens vice ord­fö­ran­de Ma­j­vor Pers­son (C) att det in­te finns po­li­tisk ma­jo­ri­tet för att ta bort sär­skilt bo­en­de i Våx­torp.

Hen­nes par­ti­kam­rat Er­ling Cronqvist blir kom­mun­sty­rel­sens ord­fö­ran­de ef­ter ny­år. Han är in­ne på sam­ma spår.

– Jag är täm­li­gen över­ty­gad om att det finns en gans­ka bred ma­jo­ri­tet för att det ska fin­nas någon­ting i Våx­torp. Och ef­tersom pla­ce­ring­en av en ny för­sko­la har va­rit ett pro­blem ser jag det här för­sla­get som ett väl­digt bra al­ter­na­tiv, sä­ger Er­ling Cronqvist.

IN­OM OPPOSITIONEN har Kjell Hen­riks­son (S) ti­di­ga­re sagt att han in­te alls gil­lar tan­ken på att ba­ra någ­ra få sto­ra äldre­bo­en­den i kom­mu­nen. Och La­holmspar­ti­ets Ber­til Jo­hans­son sä­ger ka­te­go­riskt:

– Var­je ort som har äldre­bo­en­de i dag ska ha det fort­sätt­nings­vis ock­så.

Ro­land Norr­man (M) blir snart kom­mun­råd. Han sä­ger:

– Vår tan­ke är att det ska fin­nas äldre­bo­en­de i Våx­torp. Men det be­hö­ver in­te va­ra pre­cis i den for­men som La­holms­hems för­slag. Jag vet att Eli­sa­bet (Ba­bic) har vi­sat ett an­nat bra kon­cept med bå­de äldre­bo­en­de, grupp­bo­stä­der, och för­sko­la.

Bild: PRIVAT

ORTSBOR. Ca­mil­la Feurst och Per­nil­la Lind­berg står bakom den nam­nin­sam­ling som fått över 800 per­so­ner att skri­va på för att be­va­ra äldre­bo­en­det Sol­går­den i Våx­torp.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.