Bö­kan­de vild­svin för­stör vil­lai­dyll

HALMSTAD: I år är an­ta­let vilto­lyc­kor med vild­svin re­kord­högt – men det är in­te ba­ra i tra­fi­ken och jord­bru­ket som gri­sar­na or­sa­kar ska­dor.

Hallandsposten - - Sidan 1 - AN­DERS HOLMER 010-471 51 30 [email protected]­lands­pos­ten.se

När Hans Matts­son såg vad vild­svi­nen gjort med hans träd­gård blev han be­drö­vad. – Det blir in­te bil­ligt att fixa det här – och kost­na­der­na täcks in­te av hem­för­säk­ring­en, sä­ger han och för­kla­rar att han nu ska sät­ta upp el­stäng­sel.

Det är in­te ba­ra i skog och på åk­rar som den ex­plo­sions­ar­ta­de ök­ning­en av vild­svin märks.

– Jag har läst i Fa­ce­book-grup­pen ”Hän­der i Åled” att det är fler vil­laä­ga­re än jag som har drab­bats, sä­ger Hans Matts­son när han vi­sar upp sin sar­ga­de träd­gård på Nick­las Gränd i Åled.

In­till hans tomt går en torr­lagd åfå­ra, där gri­sar som ta­git sig över Nis­sasti­gen vand­rar för att kom­ma ner till Nis­san.

– PÅ VÄGEN HAR de upp­täckt att jag har en ek och då har de gått hit på nat­ten för att bö­ka ef­ter ol­lon, sä­ger han och för­kla­rar att han un­der si­na 20 år på adres­sen ald­rig ti­di­ga­re har rå­kat ut för nå­got lik­nan­de.

– Att frä­sa upp gräs­mat­tan, läg­ga jord och så nytt gräs går sä­kert på mel­lan 20 000 och 30 000 kro­nor, men det är ing­en idé att gö­ra nå­got för­rän jag är sä­ker på att de in­te kom­mer till­ba­ka.

För till­fäl­let har han satt upp pro­vi­so­ris­ka gal­ler, men Hans Matts­son vi­sar oss nyköp­ta på­lar som han ska ha till att sät­ta upp stäng­sel och el­tråd.

– Vad jag för­står av and­ra som ve­lat ha hjälp med skydds­jakt är det ing­en idé att ringa till kom­mu­nen el­ler läns­sty­rel­sen för en så­dan här sak. Det var när här ny­li­gen sprang en ska­dad gris som de såg till att den blev skju­ten – men vild­svi­nen ver­kar ba­ra bli fler och fler runt Åled.

STATISTIKEN GER HO­NOM rätt i att fö­re­koms­ten av vild­svin ökat dra­ma­tiskt. Ex­em­pel­vis sköts det för­ra året över 100 000 vild­svin i Sve­ri­ge, vil­ket kan jäm­fö­ras med att det tio år ti­di­ga­re sköts om­kring 30 000 på ett år. Nu­me­ra fäl­ler jä­gar­na cir­ka 20 000 fler vild­svin än äl­gar – en­bart i Hal­land hand­la­de det för­ra året om över 7 000.

Även siff­ror­na över vilto­lyc­kor med vild­svin skju­ter i höj­den. Un­der årets förs­ta el­va må­na­der har 348 in­träf­fat i Hal­land – så många har det ald­rig va­rit ti­di­ga­re. En­ligt en grov skatt­ning från Svens­ka Jä­ga­re­för­bun­det fanns det för­ra året cir­ka 200 000 vild­svin i Sve­ri­ge.

STÖRST SKA­DOR OR­SA­KAR vild­svi­nen bön­der­na. En­ligt Sta­tens lant­bruks­u­ni­ver­si­tet, SLU, har när­ma­re fy­ra av tio lant­bru­ka­re i Sve­ri­ge drab­bats av vild­svi­nens fram­fart. Kost­na­der­na för det be­räk­nas mot­sva­ra cir­ka sju pro­cent av pro­duk­tions­vär­det för al­la grö­dor som väx­er på svens­ka åk­rar. SLU pe­kar på att ut­fod­ring­en av vild­svins­stam­men, som of­ta ut­förs av jä­ga­re, bi­dra­git till den ex­plo­sions­ar­ta­de ök­ning­en.

Bild: JARI VÄLITALO

STO­RA SKA­DOR. Hans Matts­son i Åled har fått sin träd­gård för­störd av vild­svin som le­tar ef­ter ekol­lon. ”Det är ing­en idé att jag gör vid gräs­mat­tan för­rän jag sett till att de in­te kom­mer in igen,” sä­ger han.

Bild: JARI VÄLITALO

FÖR­STÖRD GRÄS­MAT­TA. Ald­rig förr har det skett så många vilto­lyc­kor med vild­svin som i år, men även vil­laä­ga­re som Hans Matts­son drab­bas av gri­sar­nas fram­fart. Nu ska han sät­ta upp el­stäng­sel för att de in­te ska loc­kas till ekol­lo­nen i hans träd­gård.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.