När he­la sta­ten slår till

Hallandsposten - - Opinion - MATTIAS KARLSSON

Myn­dig­he­ter­nas per­so­nal är sam­häl­lets hjäl­tar.

HP LE­DA­RE 8/12. Åt­ta ratt­fyl­le­ri­er, åt­ta olov­li­ga kör­ning­ar varav fy­ra grova, tre per­so­ner grip­na miss­tänk­ta för stöld och kon­tan­ter och gods för to­talt 120 000 kro­nor ut­mät­ta.

Lis­tan på brott var lång ef­ter den fem tim­mar långa kon­trol­len i tis­dags­kväll vid Snap­parp. Men än vik­ti­ga­re var att sam­häl­lets ge­men­sam­ma kraf­ter tyd­ligt mar­ke­ra­de var la­gens gräns går. Fler lik­nan­de kon­trol­ler be­hövs.

DET VAR ALLT­SÅ i tis­dags som det ge­nom­för­des en om­fat­tan­de läns­ge­men­sam tra­fikin­sats. Vid Snap­parp kon­trol­le­ra­des all tra­fik mel­lan 21 på kväl­len och kloc­kan två på nat­ten. För­u­tom po­li­sen var även per­so­nal från Kro­no­fog­de och Tull­ver­ket på plats.

Den sto­ra in­sat­sen hand­la­de in­te ba­ra om stöld­gods och drog­på­ver­ka­de per­so­ner. På plats fanns allt­så ock­så per­so­nal från För­säk­rings­kas­san som ha­de möj­lig­het att kon­trol­le­ra om per­so­ner med nå­gon form av bi­drag ha­de va­rit på en plats där de in­te fick va­ra.

Men För­säk­rings­kas­san ha­de in­te myc­ket att gö­ra, tro­li­gen på grund av de se­na tim­mar­na. An­nars kan det va­ra van­ligt att till ex­em­pel fånga in en per­son som va­rit i Tyskland över da­gen och in­hand­lat al­ko­hol och sam­ti­digt an­mält vård av barn och där­med gjort sig skyl­dig till bi­drags­brott.

Att ta ett sam­lat grepp är vik­tigt, ing­et brott är för ringa för att undslip­pa myn­dig­he­ter­nas kon­troll. Det är i de små de­tal­jer­na som la­gen upp­rätt­hålls.

EN KVÄLL GÖR ing­et sä­kert sam­häl­le. Än­då skic­kar tis­da­gens sto­ra in­sats vid E 6:an vik­ti­ga sig­na­ler till de som le­ver vid la­gens ytt­re grän­ser.

De ska ve­ta att de kan bli tag­na på bar gär­ning en van­lig de­cem­ber­kväll i Snap­parp. Med sam­häl­lets ge­men­sam­ma kraf­ter kan kri­mi­na­li­te­ten slås till­ba­ka.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.