Kom­mu­ner i Hal­land får god­känt

Hallandsposten - - Halmstad - BEN­JA­MIN TROFF 010-471 51 27 [email protected]­lands­pos­ten.se

Knappt fy­ra av tio hallän­ning­ar är nöj­da med kom­mu­ner­nas ar­be­te för att ut­veck­la de­ras bo­stads­om­rå­de i rätt rikt­ning.

En Si­fo­un­der­sök­ning som är ge­nom­förd på upp­drag av Läns­för­säk­ring­ar vi­sar att ba­ra drygt en av tre svens­kar, 36 pro­cent, är nöj­da med vad kom­mu­nen gör för att ut­veck­la om­rå­det de bor i.

Hallän­ning­ar­na är dock gans­ka nöj­da jäm­fört med öv­ri­ga lan­det. 38 pro­cent av de till­frå­ga­de hallän­ning­ar­na sva­rar att de är nöj­da med kom­mu­nen ar­be­te, me­dan 35 pro­cent är miss­nöj­da. 28 pro­cent sva­rar att de in­te vet.

– Lan­dets kom­mu­ner mås­te bli bätt­re på att an­pas­sa sig ef­ter in­vå­nar­nas be­hov. För att ut­veck­la at­trak­ti­va bo­stads­om­rå­den är det vik­tigt att kom­mu­ner­na in­vol­ve­rar bo­en­de, bygg­bo­lag, re­gi­o­na­la myn­dig­he­ter, ar­ki­tek­ter och fas­tig­hets­mäk­la­re re­dan ti­digt i pla­ne­ring­en, sä­ger Mar­cus Svan­berg, vd på Läns­för­säk­ring­ar Fas­tig­hets­för­med­ling, i ett press­med­de­lan­de.

Många av de till­frå­ga­de vill ha för­bätt­rad kol­lek­tiv­tra­fik, fler grön­om­rå­den och ökad trygg­het för att ut­veck­la om­rå­det de bor i.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.