Höjd ål­der för äldre­lä­gen­he­ter

Hallandsposten - - Halmstad - AN­NA-KA­RIN FORSBERG 010-471 51 21 [email protected]­lands­pos­ten.se

Den till­fäl­ligt sänk­ta ål­ders­grän­sen för att få köa till äldre­lä­gen­he­ter på Ljung­blom­man och An­ders­berg tas bort från och med års­skif­tet.

Det har hem­vårds­nämn­den be­slu­tat som ett led i att kor­ta kö­ti­der­na till kom­mu­nens äldre­lä­gen­he­ter.

När ål­ders­grän­sen sänk­tes från 75 till 65 år för­ra året be­rod­de det på att det stod tom­ma lä­gen­he­ter på Ljung­blom­man och An­ders­berg. De som re­dan står i kö och är yng­re får be­hål­la si­na plat­ser.

För att kor­ta ner kö­er­na och ef­fek­ti­vi­se­ra kö­ti­der­na har nämn­den ock­så be­slu­tat att en sö­kan­de får max­i­malt två er­bju­dan­den om lä­gen­het istäl­let för tre.

Vid öns­ke­mål om byte av lä­gen­het får den en­skil­de stäl­la sig kö på nytt. Den nu­va­ran­de by­teskön kom­mer suc­ces­sivt att fa­sas ut.

Det har fö­re­kom­mit kri­tik mot att kö­ti­den till äldre­lä­gen­he­ter­na är för lång. Ti­di­ga­re i hös­tas skrev HP om en 93-årig kvin­na som ha­de kö­at i tre år. Sam­ti­digt stod yt­ter­li­ga­re 1 381 per­so­ner i kön.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.