Dyrt mis­sa bygg­lov för stu­dent­bo­stä­der

Hallandsposten - - Halmstad - AN­NA-KA­RIN FORSBERG 010-471 51 21 [email protected]­lands­pos­ten.se

”Men vi får fin­na oss i bygg­nads­nämn­dens be­slut.”

TO­NY ANDREASSON,

Drygt två mil­jo­ner kro­nor är pri­set för att om­vand­la ett ho­tell till stu­dent­bo­stä­der ut­an bygg­lov. Det är den sum­ma som äga­ren till det ti­di­ga­re flyk­ting­bo­en­det Are­na ho­tell ska be­ta­la, en­ligt bygg­nads­nämn­den.

– Det är myc­ket peng­ar. Men sum­man är ut­räk­nad en­ligt Bo­ver­kets mall och det är en stor fas­tig­het, sä­ger Kjell Hel­ges­son (C), ord­fö­ran­de i bygg­nads­nämn­den.

I som­ras bygg­des Are­na ho­tell på Val­lås om för att kun­na hy­sa stu­den­ter i cir­ka 300 rum och lä­gen­he­ter. Halm­stads Kår­hus AB hyr fas­tig­he­ten och hyr i sin tur ut rum till stu­den­ter.

FASTIGHETSÄGAREN, Fas­tig­hets AB Oli­ver, gjor­de miss­ta­get att in­te sö­ka bygg­lov in­nan man änd­ra­de an­vänd­ning­en av ho­tell­bygg­na­den, som där­med ”ge­nom den änd­ra­de an­vänd­ning­en olov­ligt ta­gits i an­språk som stu­dent­bo­en­de”, som det står i bygg­nads­nämn­dens be­slut.

En­ligt bygg­nads­nämn­den är ho­tell en till­fäl­lig bo­en­de­form me­dan stu­dent­bo­en­de är en per­ma­nent bo­en­de­form.

TO­NY ANDREASSON, kon­cernvd i Jim­mab för­valt­nings AB som äger fas­tig­hets­bo­la­get, kom­men­te­rar så här:

– Vi har hand­lat i god tro. När vi köp­te ho­tel­let på Val­lås an­vän­des det som ho­tell, vand­rar­hem, stu­dent­bo­stä­der och av so­ci­al­för­valt­ning­en för kli­en­ter. Se­dan hyr­de Mi­gra­tions­ver­ket ho­tel­let som asyl­bo­en­de.

– Nu är det stu­dent­bo­stä­der sank­tions­av­gif­ten äga­re till fas­tig­he­ten

igen, pre­cis som det var när vi köp­te fas­tig­he­ten. En­ligt min upp­fatt­ning har verk­sam­he­ten in­te änd­rats un­der de här åren. Jag tyc­ker att även stu­dent­bo­stä­der är ett till­fäl­ligt bo­en­de, pre­cis som ho­tell och asyl­bo­en­de.

– Men vi får fin­na oss i bygg­nads­nämn­dens be­slut. Jag har lärt mig en läxa, sä­ger To­ny Andreasson.

Fastighetsägaren har nu läm­nat in en bygg­lov­san­sö­kan som man hop­pas kom­mer att gå ige­nom.

– Det finns ju ett stort be­hov av stu­dent­bo­stä­der i Halmstad. Det var där­för vi lät kå­ren hy­ra fas­tig­he­ten av oss för att dri­va det som stu­dent­bo­en­de, sä­ger To­ny Andreasson.

Bild: LINA SALOMONSSON/AR­KIV

BO­STÄ­DER. Det kräv­des bygg­lov för att gö­ra om Are­na ho­tell till stu­dent­bo­en­de.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.