73-åring åta­las ef­ter bus­s­at­tack

Hallandsposten - - Halmstad - MI­CHAEL LARSSON 010-471 51 50 [email protected]­lands­pos­ten.se

73-åring­en ut­tryck­te sig ned­vär­de­ran­de om en an­nan kvin­nas et­nis­ka bak­grund, släng­de hen­nes mo­bil­te­le­fon i gol­vet och för­sök­te dra av hen­ne slö­jan. Se­dan slog hon en po­lis­man i an­sik­tet.

Det var i sam­band med en buss­färd i öst­ra Halmstad den 12 no­vem­ber som den 73-åri­ga kvin­nan ska ha at­tac­ke­rat en kvin­na med ut­ländsk bak­grund.

Re­dan på buss­håll­plat­sen bör­ja­de ofre­dan­det. 73-åring­en ska ha an­gri­pit kvin­nan ver­balt och vid fle­ra till­fäl­len ut­tryckt sig ned­vär­de­ran­de om kvin­nans et­nis­ka bak­grund. 73-åring­en ska ha sagt sa­ker som ”vad gör du här, jag be­ta­lar skatt och vill in­te ha dig här, åk hem igen”, en­ligt åta­let.

Väl om­bord på bus­sen fort­sat­te det ver­ba­la an­grep­pet. Och när kvin­nan tog upp sin mo­bil­te­le­fon för att lar­ma po­lis så ska 73-åring­en ha ta­git mo­bil­te­le­fon från hen­ne, kas­tat den i gol­vet och se­dan stam­pat på den så att skär­men kros­sa­des.

När kvin­nan ploc­ka­de upp sin tra­si­ga mo­bil­te­le­fon och ring­de 112 at­tac­ke­ra­de 73-åring­en hen­ne bak­i­från, rev hen­ne kraf­tigt i an­sik­tet och för­sök­te dra av hen­ne slö­jan.

Kvin­nan föll ned på gol­vet i bus­sen och and­ra pas­sa­ge­ra­re fick dra bort 73-åring­en från kvin­nan.

När po­li­sen väl kom till plat­sen ska den 73-åri­ga kvin­nan ha va­rit fort­satt ag­gres­siv och sla­git en po­lis­man i an­sik­tet med knu­ten nä­ve.

Nu åta­las den 73-åri­ga kvin­nan vid Halm­stads tings­rätt för ofre­dan­de, ska­de­gö­rel­se, över­grepp i rätts­sak och våld mot tjäns­te­man. Po­lis­man­nen yr­kar även på 7 000 kro­nor i ska­de­stånd.

73-åring­en er­kän­ner gär­ning­ar­na och sä­ger i för­hör att hon va­rit ra­sist se­dan den 8 maj 2018 då hon upp­ger att hon bli­vit ”at­tac­ke­rad av ro­mer”.

Hon för­kla­rar sitt age­ran­de med att hon blev arg när kvin­nan för­sök­te ringa po­li­sen. Hon sä­ger även att hon kän­de sig led­sen och be­svi­ken på sig själv ef­ter hän­del­sen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.