Styv­pap­pa döms till fäng­el­se

Hallandsposten - - Halmstad - MI­CHAEL LARSSON

En man i 40-års­ål­dern döms till ett års fäng­el­se för grov fridskränk­ning och fle­ra fall miss­han­del. Hän­del­ser­na har på­gått un­der fle­ra år och ägt rum i Halmstad.

Un­der fle­ra år ska man­nen ha miss­hand­lat och kränkt si­na när­stå­en­de i fa­mil­jen.

Styv­pap­pan, som är 39 år gam­mal, har bott till­sam­mans med en kvin­na och hen­nes tre sö­ner i sex år, och hän­del­ser­na ska en­ligt fa­mil­jen ha på­gått en läng­re tid.

En av de mål­sä­gan­de, en i dag 16 år gam­mal poj­ke, be­rät­tar om en sva­jig fa­mil­je­re­la­tion där styv­pap­pan haft en kort stu­bin och in­te dra­git sig för att fy­siskt be­straf­fa ho­nom och and­ra i fa­mil­jen.

EN AV HÄN­DEL­SER­NA äg­de rum ju­len 2017 då 16-åring­en och hans mam­ma blev miss­hand­la­de av 39-åring­en.

Un­der jul­mid­da­gen upp­stod en kon­flikt och styv­pap­pan ja­ga­de ef­ter 16-åring­en in i tvätt­stu­gan där han se­dan blev fy­sisk mot poj­ken.

16-åring­en vitt­na­de om hur styv­pap­pan sla­git till ho­nom så hårt att han ram­lat om­kull, var­på den vux­ne man­nen se­dan ta­git ett grepp om poj­kens hals och lyft upp ho­nom från gol­vet.

När mam­man för­sök­te lug­na ner si­tu­a­tio­nen rik­ta­de 39-åring­en sin ils­ka mot hen­ne och slog till hen­ne i an­sik­tet med öp­pen hand.

För­u­tom det fy­sis­ka vål­det ska även styv­pap­pan ha kal­lat den 16-åri­ga poj­ken, som har di­a­gno­sen ad­hd, för ”fet, mif­fo, in­va­lid, störd” och and­ra lik­nan­de ut­tryck.

DEN 39-ÅRIGE MAN­NEN åta­la­des vid Halm­stads tings­rätt för fle­ra fall av miss­han­del och grov fridskränk­ning rik­ta­de mot den 16-årige poj­ken. Han åta­la­des även för ett fall av miss­han­del mot en an­nan av sö­ner­na samt ett fall av miss­han­del mot poj­kar­nas mam­ma.

Styv­pap­pan har för­ne­kat gär­ning­ar­na och fri­a­des från miss­han­deln mot den yng­re av sö­ner­na. På öv­ri­ga åtals­punk­ter döm­des man­nen mot sitt ne­kan­de. Straf­fet blir fäng­el­se i ett år.

39-åring­en ska även be­ta­la 55 000 kro­nor i ska­de­stånd till 16-åring­en samt 5 000 kro­nor i ska­de­stånd till mam­man.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.