Nej till bi­drag för ka­me­ror i grund­sko­lor

Hallandsposten - - Halmstad - CECILIA WELIN 010-471 51 66 [email protected]­lands­pos­ten.se

Det blev av­slag på kom­mu­nens an­sö­kan om bi­drag för­ka­me­raö­ver­vak­ning in­ne på Val­lås sko­lan och Ös­ter gårds sko­lan. Men kom­mu­nen vill att Skol­ver­ket om­prö­var sitt be­slut.

För en tid se­dan be­rät­ta­de HP att kom­mu­nen för förs­ta gång­en vill in­stal­le­ra in­vän­di­ga över­vak­nings­ka­me­ror på ett par grund­sko­lor. Det hand­lar om ett 20-tal ka­me­ror på Val­lås­sko­lans 4–9-en­het och li­ka många på Ös­ter gårds­sko­lan.

DE BÅ­DA SKO­LOR­NA har haft myc­ket pro­blem med in­brott, ska­de­gö­rel­se, an­lag­da brän­der och kränk­ning­ar. Må­let är att ka­me­ror­na ska hjäl­pa till att fö­re­byg­ga brott och öka trygg­he­ten för bå­de ele­ver och per­so­nal.

Kost­na­den för ka­me­ror­na be­räk­nas lan­da på 360 000 kro­nor. Kom­mu­nen har sökt bi­drag hos Skol­ver­ket för de sä­ker­het shö­jan­de åtgärderna.

Men trots att myn­dig­he­ten i sitt be­slut kon­sta­te­rar att sko­len­he­ter­na är ut­sat­ta för våld, ska­de­gö­rel­se och kränk­ning­ar får an­sö­kan av­slag.

SKOL­VER­KET SKRI­VER ATT kom­mu­nen va­rit bun­den att ta kost­na­der för att ge­nom­fö­ra åtgärderna in­nan an­sö­kan kom in, och att man in­te ger bi­drag till nå­got som re­dan har på­bör­jats. Bi­dra­get ska in­te ses som en ef­ter­fi­nan­sie­ring, skri­ver myn­dig­he­ten.

Be­slu­tet får in­te över­kla­gas men Halm­stads kom­mun har valt att be­gä­ra en över­pröv­ning.

I ett ytt­ran­de skri­ver barn- och ung­doms­för­valt­ning­en att ka­me­raö­ver­vak­ning­en går helt i lin­je med det som Skol­ver­ket ef­ter­frå­gar för att be­vil­ja stats­bi­dra­get. Kom­mu­nens upp­fatt­ning är ock­så att inga åt­gär­der har på­bör­jats.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.