In­sam­ling gick över för­vän­tan

Hallandsposten - - Halmstad - EMELIE NORDH

In­sam­ling­en av vin­ter­klä­der till flyk­ting­ar i Gre­kland gick över för­vän­tan. Halm­stad­lä­kar­na kom­mer att få hjälp med en ex­tra last­bil för att trans­por­te­ra al­la gå­vor till Thes­sa­lo­niki.

– Det var en suc­cé. Vi trod­de att vi skul­le få in cir­ka 200 lå­dor med sa­ker men vi fick 700–800 kar­tong­er, en väl­dans mas­sa barn­vag­nar, kryc­kor och allt möj­ligt smått och gott, sä­ger Lotta Delling, som till­sam­mans med kol­le­ger­na An­na Hal­lén och Jör­gen Hall­gren står bakom ini­ti­a­ti­vet.

IN­SAM­LING­EN äg­de rum i lör­dags och gå­vor har även ta­gits emot på sjuk­hu­set. De tre lä­kar­na har nu med hjälp av vän­ner lagt många tim­mar på att sor­te­ra al­la sa­ker som Halm­stad­bor­na skänkt.

– Vi har gått ige­nom varen­da på­se och varen­da kar­tong och det är fan­tas­tiskt myc­ket fi­na sa­ker. Tjoc­ka här­li­ga jac­kor, vin­ter­byx­or, hem­stic­ka­de trö­jor – vi är över­lyck­li­ga. Man blir så varm i hjär­tat av att se hur folk verk­li­gen har an­strängt sig, sä­ger Lotta Delling.

Fö­re in­sam­ling­en be­rät­ta­de HP att ini­ti­a­tiv­ta­gar­na bli­vit spons­ra­de med en last­bil som de hop­pa­des kun­na fyl­la. Och det lyc­ka­des man med.

– Vi har till och med be­hövt få li­te ex­trahjälp så det kom­mer fak­tiskt att gå två last­bi­lar, sä­ger Lotta Delling och för­kla­rar att trans­por­ter­na

”Det är fan­tas­tiskt myc­ket fi­na sa­ker.”

LOTTA DELLING

kom­mer att gå till Thes­sa­lo­niki fö­re jul.

SJÄLV RESER HON och kol­le­gan Jör­gen Hall­gren ned på sön­dag och stan­nar fram till den 18 de­cem­ber. På plats kom­mer de att ar­be­ta till­sam­mans med or­ga­ni­sa­tio­nen Docmo­bi­le och ge vård till män­ni­skor som be­fin­ner sig på flykt.

I nu­lä­get har man in­te möj­lig­het att ta emot fler gå­vor, men Lotta Delling ute­slu­ter in­te att det blir fler in­sam­ling­ar.

– Med tan­ke på gen­sva­ret tän­ker jag att vi kom­mer att upp­re­pa det här fram­ö­ver.

Bild: PRIVAT

VÄLFYLLDA. De har lyc­kats fyl­la cir­ka 700–800 kar­tong­er med bland an­nat vin­ter­klä­der till flyk­ting­ar.

Bild: JARI VÄLITALO/AR­KIV

SAMLADE IN. Ini­ti­a­tiv­ta­gar­na Jör­gen Hall­gren, Lotta Delling och An­na Hal­lén job­bar på me­di­cinkli­ni­ken i Halmstad.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.