Bul­ler från fest­lo­kal ska mä­tas

Hallandsposten - - Laholm - JONATAN GERNES

Pum­pan­de bas­ljud, falsk­sång till ka­ra­o­ke och hål­li­gång till kloc­kan fy­ra på mor­go­nen fick gran­nar att kla­ga. Nu mås­te bull­ret från fest­lo­ka­len på Val­lens sä­te­ri ut­re­das or­dent­ligt.

Som­ma­ren 2017 kla­ga­de fle­ra gran­nar på hö­ga ljud­ni­vå­er från han­dels­bo­la­get Val­lens sä­te­ri i Våx­torp. Gran­nar­na vil­le att sam­ma reg­ler skul­le gäl­la för Val­lens sä­te­ri som för and­ra fest­lo­ka­ler i om­rå­det. Till ex­em­pel på Sol­bac­ken i Eden­ber­ga och i Våx­torps byg­de­gård ska det va­ra tyst ef­ter kloc­kan 01.

Mil­jö- och bygg­nads­nämn­den be­slu­ta­de sam­ma höst att läm­na de­ras kla­go­mål ut­an åt­gärd. Mil­jö­kon­to­ret gjor­de två be­sök på plat­sen och be­döm­de att verk­sam­hets­ut­ö­va­ren ha­de vid­ta­git de för­sik­tig­hets­mått som krävs.

GRAN­NAR­NA VÄN­DE SIG till läns­sty­rel­sen. Läns­sty­rel­sen tog god tid på sig, men har nu kom­mit med ett be­slut. Myn­dig­he­ten av­fär­dar al­la gran­nar­na ut­om en, ef­tersom de and­ra an­ses ha hängt på hans kla­go­mål i ef­ter­hand.

Men kla­go­må­let som blir kvar får ge­hör. Läns­sty­rel­sen hål­ler med om att den en­da bul­ler­mät­ning som ut­förts in­te är till­räck­ligt till­för­lit­lig. Un­der ett bröl­lop med le­van­de mu­sik mät­te en av mu­si­ker­na ljud­ni­vån med hjälp av en mo­bi­lapp.

NU FÅR LA­HOLMS KOM­MUN bak­läxa. Ären­det skic­kas till­ba­ka till mil­jöoch bygg­nads­nämn­den, som tving­as gö­ra om hand­lägg­ning­en på ett bätt­re sätt.

Läns­sty­rel­sen kon­sta­te­rar ock­så att re­gel­mäs­sig hög mu­sik un­der som­mar­halv­å­ret in­te kan an­ses va­ra en helt till­fäl­lig stör­ning. Hö­ga ljud­ni­vå­er kan där­för va­ra en olä­gen­het för män­ni­skors häl­sa i mil­jö­bal­kens me­ning.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.