Privat grupp­bo­stad får tum­me upp

Hallandsposten - - Laholm -

LA­HOLM: At­ten­do LSS AB får till­stånd av Ivo att öpp­na en grupp­bo­stad på Äng­el­holms­vä­gen i La­holm. Ivo (In­spek­tio­nen för vård och om­sorg) an­ser att bo­la­get upp­fyl­ler al­la lämp­lig­hets­kra­ven en­ligt la­gen om stöd och ser­vice till vis­sa funk­tions­hind­ra­de.

At­ten­do har se­dan ti­di­ga­re fått bygg­lov av kom­mu­nen. Bo­la­gets av­sikt är att byg­ga en grupp­bo­stad med sex lä­gen­he­ter. Mark­lä­gen­he­ter­na kom­mer att va­ra cir­ka 45 kvadrat­me­ter och ha kom­bi­ne­rat kök och var­dags­rum, samt sov­rum och bad­rum.

En le­gi­ti­me­rad ar­bets­te­ra­peut med flerå­rig er­fa­ren­het kom­mer att va­ra fö­re­stån­da­re för verk­sam­he­ten.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.