De styr i Hyl­te till 2022

Hallandsposten - - Hylte - LENNART HILDINGSSON BILD: RO­GER LARSSON

Un­der de kom­man­de fy­ra åren är det 41 folk­val­da po­li­ti­ker – knappt hälf­ten av dem är nya – som ska sty­ra Hyl­te.

Kom­mun­full­mäk­ti­ge sam­man­trä­der cir­ka sju gång­er per år och fat­tar de vik­ti­gas­te och tyngs­ta po­li­tis­ka be­slu­ten, vil­ka kan hand­la om bud­get, stör­re in­ve­ste­ring­ar, bygg­pla­ne­ring, oli­ka av­tal som kom­mu­nen in­går och en hel del an­nat.

Upp­gö­rel­sen ef­ter hös­tens val har ska­pat tre po­li­tis­ka block: ma­jo­ri­te­ten i Fram­tid Hyl­te (S, L, KV och V) samt al­li­an­sen C + M, samt SD som den tred­je par­ten.

På tis­dag kväll kloc­kan 17.00 sam­las de 41 i Fo­rum (bi­o­sa­long­en) i Hyl­te­bruk för att bland an­nat ut­se le­da­mö­ter i sty­rel­ser och nämn­der för den kom­man­de man­dat­pe­ri­o­den och ska dess­utom ut­de­la mil­jö-, kul­tur- och ung­doms­le­dar­pri­ser.

Full­mäk­ti­ges sam­man­trä­den är of­fent­li­ga och vem som helst kan kom­ma och sät­ta sig och lyss­na.

Ron­ny Löfquist, 43 år, Un­na­ryd.

Ma­ria He­din, 27 år, Hyl­te­bruk.

Mi­cael Arn­ström, 62 år, Rydö­bruk.

Kris­ter Matts­son, 59 år, Un­na­ryd.

Ma­lin Thydén Kärr­man, 45 år, Rydö­bruk.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.