Kyrk­bac­ken kan få 160 000 ex­tra

Hallandsposten - - Hylte - LENNART HILDINGSSON

Be­slu­tet att hö­ja sko­lans ram per elev hand­lar för för­sko­lans del om i snitt 4 200 kro­nor per barn och år.

Det är ett gans­ka högt be­lopp. Det be­ror på att bar­nan­ta­len i de kom­mu­na­la för­sko­lor­na un­der 2018 va­rit be­tyd­ligt läg­re än ti­di­ga­re be­räk­nat.

Un­der den­na höst har det hand­lat om 77 fär­re barn in­skriv­na på en­he­ter­na. På grund­sko­lor­na är skill­na­den mel­lan det be­räk­na­de och ut­fal­let in­te li­ka stort. Om bar­noch ung­doms­nämn­den in­te om­för­de­lar de 4,3 mil­jo­ner de nu får be­hål­la mel­lan si­na verk­sam­he­ter be­ty­der det att even­tu­el­la frisko­lor i kom­mu­nen ska ha höjd er­sätt­ning av kom­mu­nen.

FÖREKOMST AV frisko­lor i Hyl­te be­grän­sar sig till den per­so­nal­koo­pe­ra­ti­va för­sko­lan Kyrk­bac­ken i Hyl­te­bruk, med cir­ka 20 barn i den ak­tu­el­la ål­dern.

Be­slu­tet po­li­ti­ker­na tar pe­kar på en höjd ”skol­peng” till Kyrk­bac­ken med sam­man­lagt cir­ka 160000 kro­nor; be­lop­pet be­hö­ver dock ju­ste­ras ut­i­från åld­rar och när­va­ro­grad på för­sko­lan.

– Vi har pre­li­mi­nä­ra an­slag un­der året och det görs en av­stäm­ning i de­cem­ber, be­rät­tar Ca­ro­la Hå­kans­son från per­sonal­grup­pen.

HON ANGER ATT man har fun­de­ring­ar på vad de eko­no­mis­ka tu­rer­na kring de kom­mu­na­la verk­sam­he­ter­na kan få för kon­se­kven­ser för dem själ­va, men har in­te fått in­for­ma­tion så att de vet.

– Det är klart att Kyrk­bac­ken får stör­re an­slag, men det är en kost­nad och även en sats­ning på de­ras verk­sam­het som vi får ta. Det får vägas mot att vi in­te vill dra ned med 4,3 mil­jo­ner för sko­lan som re­dan har ett stort un­der­skott, sä­ger Ron­ny Löfquist (S).

Fot­not: Be­slu­tet i kom­mun­sty­rel­sens ar­bets­ut­skott kom­mer in­te att fö­ras vi­da­re för att fast­stäl­las i full­mäk­ti­ge, ef­tersom kom­mun­led­ning­ens ställ­nings­ta­gan­de in­ne­bär att barn- och ung­doms­för­valt­ning­ens to­ta­la bud­getram för 2018 står oför­änd­rad.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.