LRF: Pri­set på svensk mat mås­te hö­jas

Hallandsposten - - Sverlge -

SVE­RI­GE: Svenskt lant­bruk blö­der ef­ter tor­kan – och re­ge­ring­ens kris­stöd räc­ker in­te för att få bön­der­na på föt­ter. Nu krä­ver LRF att kon­su­men­ter­na är med och be­ta­lar.

– Ska bön­der över­le­va mås­te pri­ser­na upp. An­nars mins­kar pro­duk­tio­nen av svenskt och vi får brist på svens­ka pro­duk­ter, sä­ger LRF:S ord­fö­ran­de Pal­le Borg­ström.

– He­la spekt­rat, från kött och me­je­ri till ve­ge­ta­bi­lie­pro­duk­ter, be­hö­ver hö­jas.

Hur sto­ra pris­höj­ning­ar som be­hövs vill Pal­le Borg­ström in­te gå in på, men en­ligt en un­der­sök­ning från bon­deäg­da Lant­män­nen be­hövs i ge­nom­snitt en höj­ning med fem pro­cent.

För kött, me­je­ri, spann­mål, frukt och bär kan det krä­vas än­nu kraf­ti­ga­re pris­höj­ning­ar. (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.