För­slag om nytt rid­hus­tak till slut – men nu be­tyd­ligt dy­ra­re

Hallandsposten - - Varlden -

PO­LI­TIK. Ridspor­ten är vik­tig för Hyl­te kom­mun – en jäm­lik id­rott som bi­drar till god häl­sa. Hyl­te ryt­tar­för­e­ning och rid­sko­lan är na­vet för spor­ten. Med rätt sats­ning­ar så finns möj­lig­het att där ska­pa en av kom­mu­nens vik­ti­gas­te mö­tes­plat­ser.

I mars 2017, ef­ter pin­samt många tu­rer mel­lan Hyl­te Ryt­tar­för­e­ning och kom­mu­nen an­gå­en­de snö­ras­pro­blem från rid­hu­sets tak i Rydö­bruk, yr­ka­de Cen­ter­par­ti­et med stöd av Mo­de­ra­ter­na att en mil­jon kro­nor skul­le av­sät­tas till ett nytt rid­hus­tak un­der 2018.

MA­JO­RI­TE­TENS ta­les­man Ron­ny Löfquist rös­ta­de ome­del­bart ned det­ta för­slag ef­tersom han in­te vil­le vän­ta än­da till 2018 ut­an lö­sa pro­ble­met på kort sikt, det vill sä­ga un­der 2017. Lös­ning­en ute­blev.

Som plås­ter på så­ren lad­da­de Ron­ny Löfquist och So­ci­al­de­mo­kra­ter­na med vallöf­ten och le­ve­re­ra­de i maj 2018, i sam­band med kän­dishop­pet, sitt löf­te om ett helt nytt rid­hus!

Nu är va­let över och Fram­tid Hyl­te 2.0 har pre­sen­te­rat sitt bud­get­för­slag för 2019–2021. Vad har då hänt med vallöf­tet? – Jo min­sann, det nya rid­hu­set krymp­te och blev till ett tak.

Där­med bor­de väl al­la va­ra nöj­da? En för­dröj­ning på yt­ter­li­ga­re två år är kanske in­te he­la värl­den? Men ty­värr slu­tar in­te histo­ri­en där. Det nya ta­ket man fö­re­slår är ett avan­ce­rat in­du­stri­tak och kost­na­den be­räk­nas bli när­ma­re tre mil­jo­ner, det vill sä­ga tre gång­er så dyrt jäm­fört med en nor­mal stan­dard­lös­ning.

Vi an­ser att man ska va­ra spar­sam med kom­mu­nin­vå­nar­nas skat­te­peng­ar, en om­lägg­ning av be­fint­ligt plåt­tak till det ur­sprung­li­ga fi­ber­ce­ment­ta­ket skul­le upp­fyl­la funk­tions­kra­ven som rid­klub­ben un­der al­la år ef­ter­frå­gat.

FRAM­Ö­VER TYC­KER VI att kom­mu­nen be­hö­ver gö­ra upp en stra­te­gisk plan till­sam­mans med Hyl­te ryt­tar­för­e­ning för hur man ska fort­sät­ta att ut­veck­la an­lägg­ning­en och verk­sam­he­ten.

Ka­rin Åkes­son (C)

2:e vice ordf ar­be­te- och nä­rings­livs­nämn­den

Per An­ders­son (C)

er­sät­ta­re i ar­be­te- och nä­rings­livs­nämn­den

Rolf Näslund (M)

Bild: LENNART HILDINGSSON/AR­KIV

TAKFRÅGA. Den po­li­tis­ka han­te­ring­en av frå­gan om tak­pro­ble­men vid rid­hu­set i Rydö­bruk är i fo­kus för in­sän­da­ren.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.