Halmstad kan in­te vän­ta med åtgärderna

Hallandsposten - - Varlden -

Det be­hövs om­fat­tan­de pla­ne­ring in­om kom­mu­nen för att kla­ra vän­ta­de på­frest­ning­ar på grund av kli­mat­för­änd­ring­ar­na, skri­ver de­bat­tö­ren Nils Wer­ner i ett med­bor­gar­för­slag.

DEBATT 8/12. Kli­mat­för­änd­ring­ar­na har re­dan bör­jat ska­da sam­häl­len run­tom i värl­den. Vi har en­bart ett få­tal år på oss att få ner ut­släp­pen så att in­te vå­ra sam­häl­len, vår väl­färd och vå­ra ef­ter­kom­man­des fram­tid ut­sätts för över­mäk­ti­ga kraf­ter.

FN:S KLI­MAT­PA­NEL, IPCC, sä­ger i sin rap­port att ena­stå­en­de, om­fat­tan­de och snab­ba åt­gär­der krävs för att si­tu­a­tio­nen in­te skall spå­ra ur. De glo­ba­la och svens­ka ut­släp­pen har dock in­te mins­kat un­der se­na­re år. Den glo­ba­la me­del­tem­pe­ra­tu­ren och kol­di­ox­id­ni­vå­er­na i at­mo­sfä­ren är re­kord­höga.

Sve­ri­ge kan, om ing­et görs, ha fyllt sin kvot på mind­re än tio år. I stäl­let mås­te vi re­du­ce­ra ut­släp­pen med minst 10 pro­cent var­je år. Det­ta krä­ver sam­ar­be­ten och känn­ba­ra in­sat­ser på al­la ni­vå­er: en­skil­da, fö­re­tag, kom­mu­ner, sta­ter och i in­ter­na­tio­nel­la or­ga­ni­sa­tio­ner.

Kom­mu­ner­na har ett unikt an­svar ge­nom sitt plan­mo­no­pol, möj­lig­het till lo­ka­la fö­re­skrif­ter till ex­em­pel för tra­fi­ken, och myn­dig­hets­an­svar (mil­jö­bal­ken, kli­mat­la­gen och kom­mu­nal­la­gen).

Många svens­ka kom­mu­ner har re­dan en am­bi­tiös kli­mat­po­li­tik. Halm­stads mål be­hö­ver skär­pas.

Många svens­ka kom­mu­ner har re­dan en am­bi­tiös kli­mat­po­li­tik. Halm­stads mål be­hö­ver skär­pas be­tyd­ligt. Snab­ba och ef­fek­ti­va åt­gär­der kom­mer att krä­vas. Där­till be­hövs om­fat­tan­de pla­ne­ring in­om kom­mu­nen för att kla­ra vän­ta­de på­frest­ning­ar på grund av kli­mat­för­änd­ring­ar­na. Det gäl­ler över­sväm­ning­ar, sky­fall vär­me­böl­jor. Det om­fat­tar VA, bo­stä­der kom­mu­ni­ka­tio­ner och an­nan in­fra­struk­tur. Det mås­te på­ver­ka över­sikt­s­och de­talj­pla­ner i hög­re grad.

UNDERTECKNARNA AV ETT med­bor­gar­för­slag in­läm­nat till Halm­stads kom­mun 7/12, för­vän­tar sig att kom­mun­sty­rel­sen ge­nom­för föl­jan­de: • Upp­rät­tar en bud­get för al­la kli­mat­gas­ut­släpp in­om kom­mu­nens eg­na verk­sam­he­ter. • Skaf­far sig un­der­lag för att be­skri­va de to­ta­la ut­släp­pen in­om kom­mu­nen. • Upp­rät­tar en plan så att kom­mu­nen når Pa­ris­av­ta­lets mål om högst 1,5 gra­ders glo­bal upp­värm­ning. Då krävs 10-15 pro­cents år­lig minsk­ning av kli­mat­gas­ut­släp­pen. • Över­ger in­ve­ste­ring­ar i fö­re­tag som byg­ger på hög kon­sum­tion och pro­duk­tion av fos­si­la rå­va­ror. • In­ve­ste­rar i grö­na fon­der, ob­li­ga­tio­ner och ak­ti­er. • Del­tar i ut­byte med and­ra kom­mu­ner och stat­li­ga or­ga­ni­sa­tio­ner för in­for­ma­tions­ut­byte, jäm­fö­rel­se och in­spi­ra­tion för att nå kli­mat­må­len. • In­le­der di­a­lo­ger med med­bor­ga­re och fö­re­tag för in­for­ma­tion, me­nings­ut­byte och in­spi­ra­tion kring lös­ning­ar­na. • In­rät­tar en styr­grupp med an­svar för pro­ces­sen att nå kli­mat­må­len. • Till­sät­ter en bred ut­red­ning hur kli­mat­må­len skall nås, med rap­port re­dan den 1 ja­nu­a­ri 2020. • Upp­rät­tar en till­räck­ligt ef­fek­tiv kli­mat­po­li­cy. • Tar upp kom­man­de myc­ket hö­ga kost­na­der för kli­ma­tan­pass­ning i pla­ne­ring­en. Man bör be­ak­ta kre­dit­pro­ble­men när många kom­mu­ner sam­ti­digt kon­kur­re­rar om kre­di­ter. Da­gens in­ve­ste­ring­ar sär­skilt in­om tra­fi­ken bör vägas in.

Nils Wer­ner, de­bat­tör och kli­ma­tak­ti­vist

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.