In­te ett ord om hur allt det­ta ska be­ta­las

Hallandsposten - - Varlden -

PO­LI­TIK. Den 5/12-18 be­skri­ver Eli­sa­beth Svan­tes­son (M) och Lars Püss (M) i en de­battar­ti­kel i HP de­lar av den bud­get­mo­tion som M, med hjälp av SD, hop­pas få stöd för i riksdagen. Det ut­lo­vas skat­te­sänk­ning­ar för lön­ta­ga­re och pen­sio­nä­rer och tre­dubb­lat rutav­drag.

Det­ta sam­ti­digt som man ut­lo­var sto­ra eko­no­mis­ka sats­ning­ar på en mängd oli­ka om­rå­den. Dä­re­mot nämns in­te med ett en­da ord hur allt det­ta skall be­ta­las. Kanske in­te så märk­ligt att det bli­vit un­der­skott i sta­tens fi­nan­ser var­je gång som M sut­tit i re­ge­ring­en.

MAN PÅSTÅR dess­utom att det­ta byg­ger på den agen­da som Al­li­an­sen gick till val på. Märk­ligt, för när det påstods att Al­li­an­sens för­slag på skat­te­sänk­ning­ar upp­gick till 110 mil­jar­der upp­gav ni att det­ta var en­skil­da för­slag från re­spek­ti­ve par­ti­er samt att ni in­te lagt fram nå­gon ge­men­sam eko­no­misk po­li­tik.

Hur kan ni då på­stå att det­ta var den eko­no­mis­ka po­li­tik som Al­li­an­sen gick till val på?

Apro­på de­battar­ti­kel, 5/12.

TROR NOG ATT fler­ta­let in­ser det rim­li­ga i att lå­ta över­gångs­bud­ge­ten gäl­la tills en ny re­ge­ring till­trätt men M och SD ser det tyd­li­gen in­te på det vi­set.

An­ders Nilsson

Os­kar­ström

Bild: HP/AR­KIV

LO­KA­LER. Om öpp­na för­sko­lan i Nor­re Katts park läggs ned har in­sän­dar­skri­ben­ten för­slag kring ny an­vänd­ning av lo­ka­ler­na.

Ur HP 5/12

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.