Nej, barn­vac­ci­ner or­sa­kar in­te al­ler­gi

VETENSKAP: STU­DIE UTE­SLU­TER SAM­BAND MEL­LAN VACCIN OCH AL­LER­GI

Hallandsposten - - Vetenskap - JO­HAN NILSSON/TT

Den an­tro­po­so­fis­ka livssti­len ser ut att skyd­da mot al­ler­gi­er. Barn som väx­er upp i an­tro­po­so­fis­ka mil­jö­er har en nå­got läg­re risk att drab­bas av al­ler­gi­er än and­ra barn, har ti­di­ga­re forsk­ning vi­sat. Men vad är det i den­na livsmil­jö som skyd­dar bar­nen?

BLAND AN­NAT HAR Ur­su­la Flat­ters, all­män­lä­ka­re och ti­di­ga­re me­di­cinskt an­sva­rig vid den an­tro­po­so­fis­ka Vi­darkli­ni­ken, nu­me­ra sty­rel­se­le­da­mot för den­sam­ma, ti­di­ga­re häv­dat att det är från­va­ron * I un­ge­fär 20 pro­cent av al­la mäss­lings­fall le­der in­fek­tio­nen till en el­ler fle­ra kom­pli­ka­tio­ner.

* Des­sa är van­li­gast hos barn yng­re än 5 år samt vux­na över 20 år.

* Mäss­lings­vi­ru­set kan bland an­nat or­sa­ka in­fek­tio­ner som öron-, bi­hå­le­el­ler lung­in­flam­ma­tion.

* Sjuk­do­men kan i un­ge­fär 1 per 1 000 fall kom­pli­ce­ras av en akut hjär­nin­flam­ma­tion och den­na kan va­ra död­lig.

* En­ligt WHO:S be­räk­ning­ar dog näs­tan 140 000 per­so­ner av mäss­ling 2010. De fles­ta var barn un­der fem år.

* I Sve­ri­ge är döds­fall på grund av mäss­ling idag myc­ket ovan­ligt. av vac­ci­ner, bland an­nat mot mäss­ling, som hål­ler bar­nen fris­ka.

IN­TE ALLS, SÄ­GER Jo­han Alm, över­läka­re vid Sachss­ka barn- och ung­doms­sjuk­hu­set i Stock­holm. Han har näm­li­gen fors­kat om sa­ken och jäm­fört barn i fa­mil­jer med en an­tro­po­so­fisk livs­stil med barn som le­ver mer kon­ven­tio­nellt.

– Vi såg ing­et sam­band, vil­ket in­ne­bär att den oro som en del för­äld­rar har att de­ras barn ska bli sjukt el­ler al­ler­giskt av vac­ci­ner­na kanske kan lind­ras nå­got, sä­ger Jo­han Alm

I den ak­tu­el­la stu­di­en har Jo­han Alm och hans kol­le­gor följt tre grup­per barn, från föd­seln upp till fem års ål­der. To­talt ingick 466 barn från Jär­na, sö­der om Sö­der­täl­je, var av 99 barn an­sågs le­va helt an­tro­po­so­fiskt, me­dan 100 an­sågs del­vis le­va en­ligt den­na fi­lo­so­fi och res­ten in­te alls.

Un­der upp­följ­nings­ti­den fick för­äld­rar­na sva­ra på frå­gor om livs­stil och an­nat, me­dan bar­nen prov­togs vid fle­ra till­fäl­len. Bland an­nat togs blod­prov som tes­ta­des för förekomst av al­ler­gi­er.

– Vi såg dels att fö­re­koms­ten av al­ler­gi­er bland de an­tro­po­so­fis­ka bar­nen var läg­re, jäm­fört med and­ra barn. Dess­utom såg vi ett sam­band mel­lan vac­ci­na­tions­före­komst och läg­re förekomst av al­ler­gi­er i blod­pro­ver­na, men det var vän­tat ef­tersom des­sa barn var mind­re al­ler­gis­ka. När vi dä­re­mot tog hän­syn till oli­ka risk­fak­to­rer, som fa­mil­jens livs­stil, för­svann det­ta sam­band. Där­för blir vår tolk­ning att det in­te finns nå­got stöd för att barn­vac­ci­ner or­sa­kar al­ler­gi­er, sä­ger Jo­han Alm.

Det är in­te från­va­ron av vac­ci­ner som gör att barn i an­tro­po­so­fis­ka mil­jö­er in­te drab­bas li­ka of­ta av al­ler­gi­er som and­ra barn. En stu­die från Ka­ro­lins­ka in­sti­tu­tet stic­ker hål på my­ten om att barn­vac­ci­ner or­sa­kar al­ler­gi­er.

EXAKT VAD DET är i den an­tro­po­so­fis­ka livs­håll­ning­en som ger mind­re al­ler­gis­ka barn vet dock fors­kar­na in­te.

– Det kan va­ra en mängd oli­ka om­giv­nings­fak­to­rer, som kos­ten, sä­ger Jo­han Alm.

Stu­di­en vi­sa­de dess­utom att bland de an­tro­po­so­fis­ka bar­nen, var 58 styc­ken helt ovac­ci­ne­ra­de vid fem års ål­der.

På grund av an­tro­po­so­fer­nas ovil­ja att vac­ci­ne­ra sig har sam­häl­let ut­an­för Jär­na drab­bats av ut­brott av bå­de rö­da hund och mäss­ling ge­nom åren.

Den ak­tu­el­la stu­di­en pub­li­ce­ras i Lan­cet-tid­skrif­ten Ecli­ni­cal Me­di­ci­ne.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.