Så lång tid tar det i te­le­fon­kön

Hallandsposten - - Konsument - FILIP LYRHEDEN kon­su­[email protected]

En dryg halv­tim­mes vän­tan från att te­le­fon­num­ret knap­pa­des in till att en hand­läg­ga­re sva­ra­de. Så var det i ett av fal­len när GP tes­ta­de hur lång tid ge­me­ne man kan få till­bringa i myn­dig­he­ters te­le­fon­kö­er.

För att få en bild av hur lång tid det tar att kom­ma i kon­takt med svens­ka myn­dig­he­ter har GP ringt och gjort stick­prov. Sam­ta­len ring­des en mån­dag för­mid­dag mel­lan 10.00 och 11.00 och gick till fem myn­dig­he­ter som många svens­kar be­hö­ver kon­tak­ta via te­le­fon – Skat­te­ver­ket, För­säk­rings­kas­san, Kro­no­fog­den, Po­li­sen och CSN. Även Väst­tra­fik, som in­te är en myn­dig­het, var med i testet.

Kor­tast tid från att te­le­fon­num­ret knap­pa­des in till att sam­ta­let kopp­la­des fram var hos Väst­tra­fik. Där tog pro­ces­sen ba­ra 46 se­kun­der.

LÄNGST VÄNTETID HA­DE För­säk­rings­kas­san, där det dröj­de över en halv­tim­me in­nan vi fick pra­ta med en hand­läg­ga­re.

GP:S jäm­fö­rel­se kan ba­ra kon­sta­te­ra hur lång tid det tog vid till­fäl­let att kom­ma i kon­takt med en mänsk­lig röst på myn­dig­he­ter­na. Var nå­gon­stans det går snab­bast att kom­ma fram till rätt per­son el­ler att få ären­det löst går in­te att av­gö­ra i den här ar­ti­keln.

Fle­ra av myn­dig­he­ter­na har möj­lig­het att ringa upp den som in­te vill vän­ta kvar i lu­ren. Det har fö­re­sla­gits på riks­dagsni­vå att det ska va­ra ett krav för al­la myn­dig­he­ter att er­bju­da den tjäns­ten. Bland sam­ta­len som GP ring­de fanns den möj­lig­he­ten i hälf­ten av fal­len.

FÖR­SÄK­RINGS­KAS­SAN STOD FÖR den längs­ta vän­te­ti­den på 33 mi­nu­ter och 4 se­kun­der. Så lång tid bru­kar det in­te ta, sä­ger San­ja Ga­lic, om­rå­des­chef i väst för För­säk­rings­kas­sans sjuk­för­säk­rings­om­rå­de.

– På mån­da­gar bru­kar vi ha ett högt in­flö­de och sät­ter in mer be­man­ning för att kla­ra det. Sen kan det hän­da att vi in­te all­tid lyc­kas.

Myn­dig­he­tens mål är att 85 pro­cent av de in­kom­man­de sam­ta­len ska be­sva­ras in­om 15 mi­nu­ter.

– Det bru­kar vi kla­ra. Vi har för­bätt­rat vå­ra kö­ti­der de se­nas­te åren och ska fort­sät­ta gö­ra det. Vil­ka åt­gär­der görs för att ni ska för­kor­ta vän­te­ti­der­na?

– Vi ser till att ha bra koll på hur många sam­tal som kom­mer in och hur många med­ar­be­ta­re som sva­rar. Sen job­bar vi ock­så myc­ket med själv­be­tjä­nings­si­dor på nä­tet, för att folk in­te ska be­hö­va ringa oss. – Jag vill läm­na upp­lys­ning­ar om ett brott. ”An­mä­lan el­ler frå­gor om brott. Stäm­mer det?” – Ja. 2. Pla­ce­ras i kö med cir­ka 12 mi­nu­ters be­räk­nad väntetid med plats 10 i kön. 3. Er­bjuds att bli upp­ringd på val­fritt te­le­fon­num­mer. 4. Ef­ter 20 min ring­er en hand­läg­ga­re upp. TOTAL TID: 22 mi­nu­ter och 45 se­kun­der

Skat­te­ver­ket

Ären­de: Vill stäl­la frå­gor om min de­kla­ra­tion 1. Blir om­bedd att be­skri­va ären­det: – Jag vill bli kopp­lad till skat­te­upp­lys­ning­en. ”Du har kom­mit till skat­te­upp­lys­ning­en. Be­skriv kort ditt ären­de, så blir du kopp­lad till en hand­läg­ga­re.” – Jag har frå­gor om min de­kla­ra­tion. ”Säg om det gäl­ler fö­re­tag el­ler pri­vat­per­son.” – Pri­vat­per­son. 2. Pla­ce­ras i kö med 60 hand­läg­ga­re. Be­räk­nad kö­tid är cir­ka fy­ra mi­nu­ter med köplats 56. 3. Kopp­las till en hand­läg­ga­re ef­ter åt­ta och en halv mi­nut. TOTAL TID: 9 min 50 sek

Väst­tra­fik

Ären­de: Er­sätt­ning för för­se­nad re­sa 1. Får väl­ja ett av fem knapp­val. 2. Kopp­las di­rekt till en hand­läg­ga­re. TOTAL TID: 46 se­kun­der.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.