Re­na­ta Chlums­ka: ”Jag är på tår­na he­la ti­den”

JUBILAREN: ÄVENTYRAREN FYL­LER 45 ÅR

Hallandsposten - - Folk & Familj - LENA WREEDE/TT

Un­der upp­väx­ten grund­la­des Re­na­ta Chlums­kas lust för na­tu­ren och även­ty­ret. Då hand­la­de det om att vand­ra i sko­gen, padd­la och so­va i tält med mam­ma och pap­pa. Se­dan dess har ut­ma­ning­ar­na ba­ra bli­vit stör­re. I dag är hon en pro­fes­sio­nell även­ty­ra­re vil­ket in­ne­bär att hon har det som sitt yr­ke och le­ve­bröd.

Sam­ti­digt är in­te Re­na­ta Chlums­ka ba­ra hen­nes namn ut­an även ett va­ru­mär­ke och ett fö­re­tag som ock­så mås­te un­der­hål­las.

– Jag är på tår­na he­la ti­den och med­ve­ten om att jag mås­te gö­ra sa­ker för att be­hål­la ett in­tres­se för mig – jag mås­te le­ve­re­ra och kan ald­rig rik­tigt slapp­na av. Att va­ra sin egen in­ne­bär bå­de en press och en fri­het. Det går in­te att få allt.

BRYTPUNKTEN DÅ Re­na­ta Chlums­ka gick från att va­ra en som hon ut­tryc­ker det ”van­lig tjej från Skå­ne” till även­ty­ra­re av högs­ta rang kom 1996 i sam­band med att hon följ­de med pojk­vän­nen och den världs­kän­de äventyraren Gö­ran Kropp till värl­dens tak – Mount Eve­rest. Den gång­en stan­na­de hon i bas­läg­ret i två må­na­der och sköt­te markser­vicen med allt vad det in­ne­bar.

– Jag viss­te egentligen ingen­ting om hög­höjds­klätt­ring ut­an kas­ta­des in i allt. Det var ock­så den sä­song­en då många för­o­lyc­ka­des. Men där föd­des min dröm. När Gö­ran kom ned frå­ga­de jag om han trod­de att jag skul­le kla­ra av det. Han ba­ra tit­ta­de på mig och sa: ”Det är klart att du gör!” Han be­kräf­ta­de käns­lan av att om jag vill och om jag vå­gar så går det.

Se­dan dess har hon boc­kat av fle­ra av de sto­ra må­len som även­ty­ra­re.

Bland an­nat blev hon den förs­ta svens­ka kvin­nan på top­pen av Mount Eve­rest 1999. Någ­ra år se­na­re * Fyl­ler: 45 år den 9 de­cem­ber. * Bor: I Jön­kö­ping. * Fa­milj: Tre barn 6, 8 och 10 år. Och en bonus­son på 15 år. * Gör: Även­ty­ra­re och fö­re­lä­sa­re. * Ak­tu­ell: För­be­re­der en ex­pe­di­tion till Tan­za­nia där hon som re­segui­de för 18 kvin­nor ska be­sti­ga Ki­li­manja­ro i ju­ni näs­ta år. * Om att fyl­la 45: ”Det känns väl­digt bra. Li­vet blir ba­ra bätt­re vil­ket häng­er ihop med att jag kän­ner mig tryg­ga­re och säk­ra­re.” * Så fi­rar jag fö­del­se­da­gen: ”Väl­digt en­kelt med en li­ten fest, in­te som när jag fyll­de fyr­tio då jag ha­de ett re­jält par­ty.” var hon förs­ta svens­kan att kla­ra Se­ven Sum­mits – att be­sti­ga de högs­ta bergs­top­par­na i al­la de sju världs­de­lar­na. Hon har ock­så padd­lat och cyk­lat runt de 48 ne­ders­ta sta­ter­na av USA på 439 da­gar.

NÄS­TA RIK­TIGT STO­RA även­tyr är en re­sa ut i rym­den. Bil­jet­ten är köpt men än så länge finns ing­et start­da­tum för själ­va re­san. Så in­nan dess ver­kar hon i det lil­la, vil­ket för många van­li­ga död­li­ga in­te är så li­tet. Som att hon i som­mar ska ta med sig 18 kvin­nor – de fles­ta helt ut­an nå­gon va­na av bergsklätt­ring – upp på det 5 895 me­ter hö­ga Ki­li­manja­ro i Tan­za­nia.

En­ligt Re­na­ta Chlums­ka är det in­te så svårt som man kan tro. Till skill­nad mot många and­ra hö­ga berg krävs ing­en risk­fylld klätt­ring. Där finns hel­ler in­te någ­ra gla­ciärspric­kor el­ler la­vi­ner, dä­re­mot en fan­tas­tisk mil­jö och na­tur.

– Med rätt coach­ning i hur man ska tän­ka, för­be­re­da sig och vad man ska pac­ka, kan man kom­ma väl­digt långt. För det hand­lar in­te främst om fy­sisk styr­ka ut­an om at­ti­tyd och in­ställ­ning, för­kla­rar hon och tilläg­ger att det häf­ti­ga för hen­ne är att se dem som kanske

– Mesta­dels väl­digt bra, men jag har känt av den, haft hemsk hu­vud­värk, mått il­la och kräkts. 1997 fick jag till och med vän­da un­der ett topp­för­sök på ett berg i Ti­bet. Det var ett svårt be­slut, men det en­da rät­ta.

–Jag har va­rit med om att folk har tap­pat sy­nen för att hjär­nan sväl­ler och tryc­ker på syn­ner­ven. Man kan drab­bas av bå­de hjärnö­dem och lung­ö­dem.

Ut­ma­ning­ar trig­gar Re­na­ta Chlums­ka, oav­sett om det hand­lar om att be­sti­ga värl­dens högs­ta berg, padd­la runt USA el­ler hål­la en fö­re­läs­ning för hund­ra­tals åskå­da­re. Tum­re­geln är att för­be­re­da sig no­ga och öva or­dent­ligt.

RE­NA­TA CHLUMS­KA ÄR väl med­ve­ten om fa­ror­na och sä­ger att hon är väl­digt för­sik­tig och in­te alls en ad­re­na­lin- och kick­sö­kan­de per­son som många kanske tror.

– Jag gil­lar ut­ma­ning­ar, men jag är ald­rig oför­sik­tig. Och när jag kän­ner mig trygg så vå­gar jag mer. Vad är du mest rädd för?

– Att pra­ta in­för folk. Även om jag vet att det in­ne­bär en stor fa­ra att gå upp för ett högt berg så har det ba­ra va­rit läng­tan och för­vän­tan. Men förs­ta gång­en jag höll en fö­re­läs­ning var ba­ra ång­est. Jag måd­de då­ligt i sex må­na­der in­nan. Nu har jag trä­nat i tju­go år och tyc­ker att det är ro­ligt. Men det tog tid och jag fick lä­ra av and­ra, öva och re­pe­te­ra. Fort­fa­ran­de kan det va­ra pir­rigt, men ner­vo­si­te­ten gör en ock­så skärpt.

Bild: AN­NA HÅLLAMS/TT

RYM­DEN NÄS­TA. Äventyraren Re­na­ta Chlums­ka har köpt bil­jett, men än så länge finns ing­et start­da­tum för själ­va re­san.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.