Björ­klund trä­nar LFK

FOT­BOLL: VÄLMERITERADE COACHEN TAR ÖVER DIVISION 3-KLUB­BEN

Hallandsposten - - Hallandsposten - POVEL ARWIDSON [email protected]­lands­pos­ten.se 010-471 51 28

Som spe­la­re har han tre Sm-guld med Ös­ter och 14 A-lands­kam­per. Som trä­na­re upp­drag i klub­bar som Kal­mar, Elfs­borg, Mol­de och Ör­gryte.

NU BLIR KARL-GUN­NAR ”Kal­le” Björ­klunds näs­ta trä­nar­jobb att ta över La­holms FK i division 3.

– Det ska bli väl­digt spän­nan­de att se vad vi kan få till. Det är ett ungt lag med stor po­ten­ti­al – och den ut­ma­ning­en gil­lar jag, sä­ger Björ­klund.

Och 65-åring­en har se­dan ti­di­ga­re bra koll på fot­bol­len i La­holm. Han bor i Mellbystrand, är fot­bollsträ­na­re på Os­becks­gym­na­si­et och var trä­na­re i LFK:S U16-lag re­dan un­der den­na sä­song­en.

– Jag har sett många mat­cher, och fle­ra av spe­lar­na i A-trup­pen har jag ju haft i sko­lan re­dan, så jag kan dem bra. Vad hop­pas du till­fö­ra som trä­na­re för A-la­get?

– Vi vet ju att vi var nä­ra på att åka ur i år, så vi är be­red­da på att det lär * Ål­der: 65 * Me­ri­ter som spe­la­re: Tre Sm-guld med Ös­ters IF (1978, 1980 och 1981), 14 styc­ken A-lands­kam­per * Klub­bar som trä­na­re: Ör­gryte, Kal­mar, SK Brann, Elfs­borg, Ös­tersund. As­si­ste­ran­de trä­na­re i Mol­de, Lands­kro­na, Ös­ter, Helsing­borg och se­nast Ör­gryte. * Öv­ri­ga upp­drag: Scout för Ham­mar­by, fot­bollsträ­na­re på Os­becks­gym­na­si­et bli fort­satt tufft näs­ta år. Men jag hop­pas att vi kan ut­veck­la ett eget spel, som är po­si­tivt och of­fen­sivt. Den in­di­vi­du­el­la ut­veck­ling­en blir ock­så vik­tig, och jag hop­pas kun­na hjäl­pa de många unga spe­lar­na i la­get.

FÖR­U­TOM JOB­BET PÅ Os­becks­gym­na­si­et har Björ­klund ock­så un­der den här sä­song­en va­rit as­si­ste­ran­de trä­na­re i Ör­gryte, samt att han job­bar som scout för Ham­mar­by. Se­nas­te upp­dra­get som hu­vud­trä­na­re var 2017 med Äng­el­holms FF, där han i en kon­kurs­ho­tad för­e­ning tog ett ny­kom­po­ne­rat lag till en skrällar­tad mit­ten­pla­ce­ring i division 1.

Med de me­ri­ter­na är LFK:S sport­chef Pe­ter Åberg såklart nöjd med att ha knu­tit till sig ”Kal­le” Björ­klund för näs­ta sä­song.

– En bra per­son och få in i det här lä­get vi be­fin­ner oss i, för att fort­sät­ta vår sats­ning mot division 2. Han kom­mer ju från en elit­mil­jö, med hö­ga krav, sä­ger Åberg, som nu har kli­vit av ef­ter sex år som trä­na­re för herr­la­get:

– Jag hop­pas såklart på en nytänd­ning, när jag var där så länge blir det kanske lätt att man kör i sam­ma spår för länge. Och han blir en vär­dig ef­ter­trä­da­re?

– Ha­ha, det ska vi in­te ens jäm­fö­ra. Det är ba­ra för mig att tac­ka öd­mju­kast när han som gam­mal lands­lags­spe­la­re och trä­na­re ut­om­lands kli­ver in, av­slu­tar Pe­ter Åberg.

La­holms FK har hit­tat sin nya trä­na­re, när lands­lags­me­ri­te­ra­de Karl-gun­nar Björ­klund nu tar över division 3-klub­ben. – En spän­nan­de och ro­lig ut­ma­ning, sä­ger Björ­klund.

Bild: PRIVAT

VÄLKÄNT AN­SIK­TE. Vid si­dan av job­ben för Ör­gryte och Ham­mar­by har Karl-gun­nar Björ­klund un­der året trä­nat LFK:S U16-lag – och han har bra koll på la­get han nu tar över.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.