Drott tog årets förs­ta bor­t­a­se­ger

Hallandsposten - - Sport - POVEL ARWIDSON 010-471 51 28 [email protected]­lands­pos­ten.se

HANDBOLL: DAMALLSVENSKAN Jodå, HK Drott kan vin­na på bor­ta­plan i årets all­svens­ka ock­så. I Helsing­borg tog Halm­stad­la­get två tunga po­äng. – Vi har haft någ­ra tunga ud­da­måls­för­lus­ter, så det var skönt att kän­na att det går på bor­ta­plan ock­så, sä­ger ni­ome­ta­ren Cecilia Pa­triks­son.

Men se­gern satt långt in­ne, i en match som var väl­digt jämn di­rekt från start. Förs­ta halv­lek slu­ta­de 13–13, ef­ter att Drotts lin­je­spe­la­re Vilde Steinlund satt kvit­te­ring­en på kloc­kan – sam­ti­digt som hon ord­na­de en ut­vis­ning på en Ov­spe­la­re.

– Jag ser på kloc­kan när de av­slu­tar att det är li­te tid kvar, så då var det ba­ra att sät­ta fart. Se­dan får jag en jäk­ligt bra pass­ning av Lou­i­se (Lil­ja) och då var det ba­ra att tram­pa, sä­ger Steinlund, som ha­de en fin dag of­fen­sivt med to­talt sex mål:

– Jag är nöjd. Bak­åt kanske det var någ­ra lä­gen jag mis­sa­de – men of­fen­sivt var det mind­re att kla­ga på.

Utvis­ning­en in­nan pa­us gjor­de ock­så att Drott kun­de gå upp i en två­måls­led­ning di­rekt i bör­jan på and­ra. Men OV kom igen– och kvit­te­ra­de gång på gång Drotts led­ning.

Med sju mi­nu­ter kvar kun­de dock Drott ryc­ka i från till en tre­måls­led­ning.

– Vi stod bra bak­åt och fick någ­ra här­li­ga rädd­ning­ar, sen är det in­ställ­ning­en som gör skill­na­den för oss, kän­des det som. Det fanns ba­ra vinst för oss i dag, ana­ly­se­rar Cecilia Pa­triks­son.

DROTTS FÖ­RE DET­TA hö­gersexa An­na Wi­bring, som nu­me­ra spe­lar i Helsing­borg, fick ock­så se på när hen­nes er­sät­ta­re Em­ma Back­mark häng­de de två vik­ti­ga må­len till 21–23 och 21–24.

– De har köpt vår eta­ble­ra­de hö­gersexa, och så kom­mer Em­ma in och gör två su­per­vik­ti­ga mål – en li­ten 00:a som är ny hos oss – det är rätt häf­tigt, my­ser trä­na­re Si­verts­son, som fick nju­ta av ett spritt mål­skyt­te i la­get, där näs­tan al­la i trup­pen gjor­de mål:

– Un­der de se­nas­te mat­cher­na har al­la bi­dra­git. Ti­di­ga­re har det va­rit lä­gen där det känts som att ing­en vill kli­va fram, men i dag gör al­la det – och al­la som kom­mer in från bän­ken går för det.

NÄR OV MOT slu­tet för­sök­te kom­ma ikapp ge­nom att ta ut mål­vak­ten och spe­la sju mot sex fort­sat­te Drott stå bra bak­åt – och mål­vak­ten Sa­ra Jo­hans­son fick kom­ma med i mål­pro­to­kol­let i öp­pen kas­se.

Med halv­mi­nu­ten kvar fast­ställ­de se­dan Pa­triks­son slut­re­sul­ta­tet till 24–27.

– Väl­digt skönt att det är vi som drar längs­ta strå­et när det är en så jämn match – spe­ci­ellt när vi haft många ud­da­måls­för­lus­ter mot oss ti­di­ga­re un­der sä­song­en, sä­ger Pa­triks­son.

Lag­kam­ra­ten Steinlund är ock­så in­ne på att se­gern mot ett hård­sat­san­de OV Helsing­borg var ex­tra tung.

– Det är näs­tan li­te der­by­käns­la mot OV, så det är gött att vi får hem po­äng­en och vi­sar att vi ock­så hör hem­ma här, sä­ger hon.

”Det är näs­tan li­te der­by­käns­la mot OV, så det är gött att vi får hem po­äng­en och vi­sar att vi hör hem­ma här” VILDE STEINLUND,

drott­spe­la­re

Bild: JARI VÄLITALO/AR­KIV

MATCHVINNARE. Cecilia Pa­triks­son dö­da­de mat­chen och fast­ställ­de slut­re­sul­ta­tet till 24–27.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.