Hal­mi­a­trä­na­ren har läm­nat nya job­bet

Hallandsposten - - Sport -

FOT­BOLL: Det blev en kort­kort se­jour i IFK Norr­kö­ping för för­re Hal­mi­a­trä­na­ren Mo­ha­med Omar Ja­ma. Han pre­sen­te­ra­des som ny trä­na­re för öst­göta­klub­bens dam­lag i division 1 mel­lers­ta Gö­ta­land så sent som den 12 no­vem­ber – men har re­dan slu­tat.

– Tan­ken var att vi skul­le flyt­ta upp i ja­nu­a­ri, men ef­ter dis­kus­sio­ner så tänk­te vi på bar­nen och vil­le in­te stö­ra de­ras skol­gång, sä­ger han till HP.

– Al­ter­na­ti­vet var att flyt­ta i som­mar och att jag kun­de va­ra där så länge, men att va­ra ut­an fa­milj så länge kän­des in­te bra.

Mo­ha­med Omar Ja­ma, som bor i Fal­ken­berg, hop­pas i stäl­let få klart med nytt upp­drag – i en hal­ländsk för­e­ning – in­om kort.

Han läm­na­de Hal­mia i hös­tas ef­ter en och en halv sä­song som hu­vud­an­sva­rig.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.