Hp-tv di­rekt­sän­der hett Hal­lands­der­by Hel­gens tv-mat­cher

Hallandsposten - - Sport - AN­DERS TORNELL 010-471 51 49 [email protected]­lands­pos­ten.se

”Ef­ter för­lus­ten mot Ha­bo har vi sett bätt­re ut och va­rit mer fo­ku­se­ra­de.”

PER-ERIK DALQVIST

Hp-tv sän­der dub­belt på sön­dag. Hyl­te/halmstad mö­ter Fal­ken­berg i ett pre­stige­lad­dat der­by i vol­ley­bol­lens elit­se­rie och Ham­mers ja­gar vik­ti­ga po­äng hem­ma mot Ty­ringe i Hoc­key­et­tan.

– Det ska bli ro­ligt med der­by. Ef­ter för­lus­ten mot Ha­bo har vi sett bätt­re ut och va­rit mer fo­ku­se­ra­de, tyc­ker Per-erik Dalqvist, trä­na­re i Hyl­te/halmstad.

De bå­da hal­länds­ka la­gen har mött varand­ra en gång ti­di­ga­re un­der hös­ten och då vann Hyl­te/halmstad i Fal­ken­berg med 3–0.

Men Fal­ken­berg har kom­mit starkt på slu­tet och ja­gar re­vansch i Ör­na­hal­len. En se­ger skul­le in­ne­bä­ra att FVBK går i fatt se­ri­e­le­dan­de H/H i ta­bel­len.

– Det blir en rik­tig sex­po­ängs­match. Vin­ner vi är vi sex po­äng fö­re och det kan be­hö­vas med tan­ke på att vi har två tuf­fa bor­t­a­mat­cher mot Sol­len­tu­na och Lin­kö­ping näs­ta helg, sä­ger Dalqvist.

Frå­ge­tec­ken finns fort­fa­ran­de för ska­da­de du­on Nicho­las Goodell (knä) och Philip ”Pi­len” Pet­ters­son, som bå­da går en kamp mot kloc­kan för att bli fris­ka i tid.

För Halmstad Ham­mers gäl­ler det ock­så myc­ket för att för­sö­ka få så många po­äng som möj­ligt med sig till fort­sätt­nings­se­ri­en.

Dess­utom har la­get re­vansch Hp-tv di­rekt­sän­der tre mat­cher i hel­gen. Först Hök–h43 i dvi­sion 2-hand­bol­len på lör­dag kl. 14.35, se­dan Hyl­te/ Halmstad–fal­ken­berg (15.20) samt Ham­mers-ty­ringe (15.50) på sön­dag.

att krä­va för den nes­li­ga 1–7-smäl­len i Ty­ringe ti­di­ga­re un­der hös­ten.

– Kan vi spe­la med fart, va­ra kon­se­kven­ta och gö­ra det vi ska – då är jag in­te oro­lig, sä­ger Ham­mers trä­na­re Fred­rik ”Fred­da” Jo­hans­son.

Sak­nas gör dock kvin­tet­ten Henrik Ni­el­sen (mag­sjuk), Fred­rik Gö­rans­son (in­flu­en­sa), Lud­wig Larsson (hjärn­skak­ning). Jo­han Blid­by (fot) och Li­nus Nilsson (fot).

Bild: JARI VÄLITALO

PRESTIGEFYLLT DER­BY. Ska Hyl­te/halmstad lyc­kas stop­pa Fal­ken­berg även den här gång­en?

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.