Kal­la re­do för re­vansch i nors­ka spår

Hallandsposten - - Sport - INGELA AHLBERG/TT

Besvi­kel­sen ef­ter fjär­de­plat­sen i jaktstar­ten i Lil­le­ham­mer har lagt sig. Char­lot­te Kal­la är re­do för hel­gens världs­cup­täv­ling­ar i Bei­tostø­len.

– Jag hop­pas att det kom­mer att va­ra en pigg kropp i mor­gon, sä­ger skid­stjär­nan.

Det var med sam­man­bi­ten min och tå­rar i ögo­nen som Char­lot­te Kal­la tog sig ge­nom in­ter­vju­om­rå­det se­dan hon gått från led­ning­en i star­ten till att ham­na ut­an­för pris­pal­len i sön­da­gens lopp – ef­ter The­re­se Jo­haug, Eb­ba An­ders­son och Ing­vild Flug­stad Øst­berg.

– Då ha­de det ba­ra pas­se­rat någ­ra mi­nu­ter se­dan jag gått i mål och det gav verk­li­gen ing­en rätt­vis bild, in­nan jag hun­nit sam­la mig, sä­ger hon.

Nu är hon in­te miss­nöjd läng­re.

– Nej, jag är väl­digt nöjd med min sä­songsin­led­ning. Jag gav det jag ha­de för da­gen och det var tre and­ra tje­jer som åk­te otro­ligt bra.

Kal­la har an­led­ning att va­ra nöjd med sin sä­songsin­led­ning. I den svens­ka pre­miä­ren i Bruks­val­lar­na blev det en förstap­lats och en andra­plats. I världs­cupp­re­miä­ren i fin­länds­ka Ru­ka kom hon tvåa ef­ter The­re­se Jo­haug och i den se­nas­te hel­gens mi­ni­tour i Lil­le­ham­mer blev det en ti­on­de­plats i sprint, en tred­je­plats på 10 km (ef­ter Jo­haug och An­ders­son) och se­dan en fjär­de­plats i jaktstar­ten samt i mi­ni­tou­ren to­talt.

To­talt lig­ger Kal­la trea i världs­cu­pen ef­ter Jo­haug och An­ders­son.

Det vän­tar 15 km i fri stil på lör­da­gen i den nors­ka skid­met­ro­po­len.

– För mig hand­lar det då om att de­la upp ba­nan i par­ti­er och in­te tän­ka att jag ska upp­för den här stig­ning­en två gång­er till, det blir vik­tigt att för­sö­ka hål­la tryc­ket i åk­ning­en och se till att få åter­hämt­ning i de par­ti­er som bju­der in till det, sä­ger Kal­la.

Bild: JON OLAV NESVOLD/TT

PÅ GÅNG IGEN. Char­lot­te Kal­la var be­svi­ken ef­ter fjär­de­plat­sen i Lil­le­ham­mers jaktstart och sik­tar på ett bätt­re lopp i Bei­to­stö­len i hel­gen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.