Dra­ma­lo­gen job­bar mot psy­kisk ohäl­sa

Hallandsposten - - Kultur & Noje - SA­RA ÖS­TER

Med kul­tur som red­skap job­bar nu Dra­ma­lo­gen med projektet ”Kul­tur­hus för häl­sa och psy­kiskt väl­be­fin­nan­de”. Den 12 de­cem­ber är det öp­pet hus och al­la vux­na med psy­kisk ohäl­sa är väl­kom­na. – Man är väl­kom­men om man så ba­ra vill sit­ta och tit­ta på, sä­ger Mar­ga­re­ta Ek, pro­jekt­le­da­re.

2016 star­ta­de pi­lot­pro­jek­tet ”Dra­ma­lo­gens Kul­tur­hus”, och på­gick till som­ma­ren 2017. Char­lot­te Li­bäck och Jo­han Ahl­ström var hand­le­da­re, och Mar­ga­re­ta Ek var pro­jekt­le­da­re.

PILOTEN HAND­LA­DE OM att hjäl­pa vux­na män­ni­skor med psy­kisk ohäl­sa ge­nom kul­tur­ak­ti­vi­te­ter.

I ja­nu­a­ri 2019 ska verk­sam­he­ten dra igång igen, och den 12 de­cem­ber är det öp­pet hus för al­la som vill.

– Piloten, med stöd av Re­gi­on Hal­land, är grun­den till att vi nu kan sat­sa fullt ut. Den här gång­en har vi ing­et slut­da­tum – vi job­bar lång­sik­tigt. Projektet, som är en finsk mo­dell från bör­jan, kan vi full­föl­ja med hjälp av stöd från All­män­na arvs­fon­den, be­rät­tar Mar­ga­re­ta Ek.

DRA­MA­LO­GEN VILL NÅ ut till al­la män­ni­skor som li­der av psy­kisk ohäl­sa, och som är över 18 år. Tan­ken med projektet är att del­ta­gar­na ska hit­ta en själv­käns­la, ett sam­man­hang och på så vis en bätt­re för­ut­sätt­ning till att kun­na del­ta i sam­häl­let.

– Vi vill fun­ge­ra som en sluss – fånga upp per­so­ner som mår då­ligt och hjäl­pa dem att må bätt­re så att de se­dan kan gå vi­da­re i li­vet. Det är svårt att sä­ga hur da­gar­na här kom­mer att se ut – det är upp till del­ta­gar­na. Nu när det är öp­pet hus ska vi se hur många som är in­tres­se­ra­de och vi ska lyss­na på vad de öns­kar för ak­ti­vi­te­ter för att till­go­do­se de­ras be­hov så gott det går, sä­ger Mar­ga­re­ta och tilläg­ger:

– FÖRHOPPNINGEN ÄR att vi näs­ta år ska ha en ak­ti­vi­tet om da­gen. Det kan va­ra dans, fo­to, te­a­ter, mu­sik, film, konst med me­ra.

Ka­rin Col­lin, 48 år från Halmstad, var del­ta­ga­re i pi­lot­pro­jek­tet 2016. Nu ska hon va­ra hand­le­da­re i Dra­ma­lo­gens lång­sik­ti­ga sats­ning.

– Jag är bi­po­lär, och när jag be­stäm­de mig för att del­ta i pi­lot­pro­jek­tet var jag i en väl­digt mörk pe­ri­od i mitt liv. Ak­ti­vi­te­ter­na hjälp­te mig otro­ligt myc­ket och i dag mår jag myc­ket bätt­re. Jag mår så bra nu att jag själv ska va­ra hand­le­da­re, sä­ger hon och Mar­ga­re­ta tar vid:

– Jag minns när jag träf­fa­de Ka­rin för förs­ta gång­en. Då var det en blyg och in­tro­vert själ. I dag är hon en helt an­nan per­son – vil­ket är un­der­bart att se. Men det är ock­så vik­tigt att sä­ga att ak­ti­vi­te­ter­na på Dra­ma­lo­gens Kul­tur­hus in­te är te­ra­peu­tisk be­hand­ling, men de kan myc­ket väl fun­ge­ra som psy­ko­so­ci­alt kom­ple­ment för al­la med psy­kisk ohäl­sa. I dag finns det många som sit­ter en­sam­ma hem­ma, och vi hop­pas att vi når ut till dem så att vi till­sam­mans kan för­bätt­ra de­ras var­dag.

Dra­ma­lo­gen lig­ger un­der Kul­tur­för­valt­ning­en i Halm­stads kom­mun. Projektet ”Kul­tur­hus för häl­sa och psy­kiskt väl­be­fin­nan­de” fi­nan­si­e­rar man till­sam­mans med Arvs­fon­den. ABF är med som en sam­ar­bets­part­ner, och fler kan till­kom­ma un­der pro­jek­tets gång.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.