Halmstad för Mu­sik­hjäl­pen

Hallandsposten - - Kultur & Noje -

På mån­dag bör­jar in­sam­lings­kam­pan­jen Mu­sik­hjäl­pen och årets te­ma är: Al­la har rätt att fun­ka oli­ka. Den här gång­en är glas­bu­ren i Lund, men även i Halmstad hän­der det gre­jer för att stöt­ta bös­san.

Ung i Halmstad är en mö­tes­plats för per­so­ner mel­lan 12-25 år. Där be­stäm­mer del­ta­gar­na in­ne­hål­let, och det kan bland an­nat hand­la om att ska­pa konst, ar­ran­ge­ra el­ler gå på konsert, del­ta i works­hops och fö­re­läs­ning­ar – och myc­ket mer.

NU STÖT­TAR DE Mu­sik­hjäl­pen med oli­ka ak­ti­vi­te­ter som är gra­tis och öpp­na för al­la. Det går ock­så ut­märkt att läm­na ett bi­drag till ”Ung i Halmstad med vän­ners in­sam­lings­bös­sa”, som hit­tas på mu­sik­hjal­pen.se.

Även Stu­re­gym­na­si­et stöt­tar in­sam­lings­kam­pan­jen. Det­ta ge­nom att sän­da li­ve för Mu­sik­hjäl­pen på tors­dag och fre­dag. De kom­mer att

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.