Fak­ta: Sto­ra in­ve­ste­ring­ar de när­mas­te åren

Hallandsposten - - Laholm -

* 2019–2021 kom­mer kom­mu­nen att in­ve­ste­ra drygt 320 mil­jo­ner kro­nor.

* De ska fi­nan­sie­ras ge­nom att La­holms­hem åter­be­ta­lar en re­vers på 155 mil­jo­ner, och med över­skott från ti­di­ga­re år. Det kan ock­så bli in­täk­ter från för­sälj­ning av in­du­stri­mark ex­em­pel­vis.

* År 2021 lägger man 32,5 mil­jo­ner på Mar­ka­rydsba­nan.

* 2019 läggs 13,1 mil­jo­ner på nya av­fall­s­kärl till fri­tids­hus.

* 2019–2021 byg­ger man ut gång- och cy­kel­vä­gar för tre mil­jo­ner.

*2019 in­ve­ste­ras i lakvat­ten han­te­ring vid de­po­nin i Ah la för 27,6 mil­jo­ner.

*2019–2021 görs led­nings­ut­bygg­na­der i sam­band med ut­bygg­nad av Ängstorps re­nings­verk för 78,6 mil­jo­ner.

* Kom­mu­nal­skat­ten läm­na­des oför­änd­rad i bud­ge­ten för 2019, och är 20,58 kro­nor per in­tjä­nad hund­ra­lapp.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.